Leveringen - 577624-2020

01/12/2020    S234

Polen-Białystok: Farmaceutische producten

2020/S 234-577624

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 208-507224)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Nationaal identificatienummer: 000288610
Postadres: M. Skłodowskiej-Curie 24a
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 15-276
Land: Polen
E-mail: zamowienia@uskwb.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.uskwb.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa leków i materiałów medycznych

Referentienummer: 92/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych na okres 12 miesięcy do USK w Białymstoku.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 208-507224

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 24/02/2021
Te lezen:
Datum: 03/03/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: