Leveringen - 577625-2020

01/12/2020    S234

Polen-Rzeszów: Instrumentarium voor gastherapie en beademing

2020/S 234-577625

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 207-502193)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Postadres: ul. Lwowska 60
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 35-301
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: zamowienia.publiczne@szpital2.rzeszow.pl
Telefoon: +48 178664000
Fax: +48 178664702
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szpital2.rzeszow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć

Referentienummer: ZP250/076/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33157000 Instrumentarium voor gastherapie en beademing
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakup i dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 207-502193

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 01/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 01/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: