Leveringen - 577627-2020

01/12/2020    S234

Polen-Gdansk: Medische software

2020/S 234-577627

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 247-608512)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Województwo Pomorskie
Nationaal identificatienummer: 191674836
Postadres: ul. Okopowa 21/27
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 80-810
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefoon: +48 583268548
Fax: +48 583268557
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.pomorskie.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza (PL01)
Postadres: ul. Srebrniki 17
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 80-282
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefoon: +48 583268548
Fax: +48 583268557
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.pomorskie.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku (PL02)
Postadres: ul. Orzeszkowej 1
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 80-208
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefoon: +48 583268548
Fax: +48 583268557
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.pomorskie.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (PL05)
Postadres: ul. Grunwaldzka 1–3
Plaats: Sopot
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 81-759
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefoon: +48 583268548
Fax: +48 583268557
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.pomorskie.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku (PL06)
Postadres: ul. Obrońców Wybrzeża 4
Plaats: Słupsk
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 76-200
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefoon: +48 583268548
Fax: +48 583268557
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.pomorskie.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. (PL07)
Postadres: ul. Hubalczyków 1
Plaats: Słupsk
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 76-200
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefoon: +48 583268548
Fax: +48 583268557
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.pomorskie.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana (PL08)
Postadres: ul. Skarszewska 7
Plaats: Starogard Gdański
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-200
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefoon: +48 583268548
Fax: +48 583268557
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.pomorskie.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku (PL10)
Postadres: ul. Zakopiańska 37
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 80-142
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefoon: +48 583268548
Fax: +48 583268557
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.pomorskie.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku (PL11)
Postadres: ul. Paderewskiego 5
Plaats: Słupsk
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 76-200
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefoon: +48 583268548
Fax: +48 583268557
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.pomorskie.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (PL12.1)
Postadres: ul. Nowe Ogrody 1–6
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 80-803
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefoon: +48 583268548
Fax: +48 583268557
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.pomorskie.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. (PL14)
Postadres: ul. Polanki 119
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 80-308
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefoon: +48 583268548
Fax: +48 583268557
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.pomorskie.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. (PL16)
Postadres: ul. Kuracyjna 30
Plaats: Prabuty
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 82-550
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefoon: +48 583268548
Fax: +48 583268557
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.pomorskie.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o (PL18)
Postadres: ul. Piechowskiego 36
Plaats: Kościerzyna
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-400
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefoon: +48 583268548
Fax: +48 583268557
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.pomorskie.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. (PL19.2)
Postadres: ul. Powstania Styczniowego 1
Plaats: Gdynia
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 81-519
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefoon: +48 583268548
Fax: +48 583268557
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.pomorskie.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR

Referentienummer: DAZ-ZP.272.57.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48180000 Medische software
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określają zał. nr: 9, od 9.1.1 do 9.1.11, od 9.1.13 do 9.1.14, 9.2, 9.3, 10 do SIWZ, pozostałe uregulowania zostały wskazane we wzorach umów (zał. nr 2 oraz 2A do SIWZ).

Przeprowadzono dialog techniczny nr DAZ-ZP.272.35.2017 poprzedzający wszczęcie postępowania: inf. dostępna: https://www.bip.pomorskie.eu/a,57580,ogloszenie-o-dialogu-technicznym-z-dnia-23-czerwca-2017.html

Zamawiający informuje, że:

— przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w szczególności w zakresie usługi kolokacji, o której mowa w rozdziale 7 OPZ, stanowiący zał. nr 9 do SIWZ,

— rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych,

— nie dopuszcza dokonywania zaliczek,

— nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu,

— nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 247-608512

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 10/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 09/03/2021
Te lezen:
Datum: 10/03/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 10/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: