Leveringen - 577629-2020

01/12/2020    S234

Polen-Wroclaw: Diverse software en computersystemen

2020/S 234-577629

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 212-516180)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Nationaal identificatienummer: 930388062
Postadres: Czajkowskiego 109
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 51-147
Land: Polen
Contactpersoon: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
E-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
Telefoon: +48 261658666
Fax: +48 261658425
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/awl/proceedings

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup wraz z dostawą sprzętu dla kierunku informatyka

Referentienummer: WNP/851/PN/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48900000 Diverse software en computersystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą oprogramowania sprzętu komputerowego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 212-516180

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 02/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 02/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: