Leveringen - 577635-2020

01/12/2020    S234

Polen-Stettin: Medische verbruiksartikelen

2020/S 234-577635

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 212-516299)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Postadres: ul. Jagiellońska 44
Plaats: Szczecin
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Postcode: 70-382
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Ryczek
E-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl
Telefoon: +48 914329521
Fax: +48 914329501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.spzozmswia.szczecin.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka).

Referentienummer: 36/2020.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Szczegółowy wykaz zapotrzebowania Zamawiającego zawiera załącznik nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ilości wskazane w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilości te zostały podane po to, aby ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiający będzie dokonywał zamówień u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogólnej wartości cenowej danego pakietu wynikającej z oferty Wykonawcy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 212-516299

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: