Leveringen - 577638-2020

01/12/2020    S234

Polska-Toruń: Komputer biurkowy

2020/S 234-577638

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 210-512606)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adres pocztowy: ul. Gagarina 11
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
E-mail: dzp@umk.pl
Tel.: +48 566114010
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.umk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego.

Numer referencyjny: ZP-177.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z podziałem na 4 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach 5a–5d do SIWZ, odpowiednio do części zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umowy stanowiących załączniki nr 6a–6b do SIWZ, odpowiednio do części zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 210-512606

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 15/12/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: