Leveringen - 577638-2020

01/12/2020    S234

Polen-Toruń: Desktop computers

2020/S 234-577638

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 210-512606)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Postadres: ul. Gagarina 11
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-100
Land: Polen
E-mail: dzp@umk.pl
Telefoon: +48 566114010
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.umk.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego.

Referentienummer: ZP-177.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213300 Desktop computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 210-512606

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 15/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 15/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: