Leveringen - 577644-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Kristianstad: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 234-577644

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 232-569666)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning
Nationaal identificatienummer: 232100-0255
Plaats: Kristianstad
NUTS-code: SE224 Skåne län
Postcode: 291 89
Land: Zweden
Contactpersoon: Christin Nilsson
E-mail: christin.b.nilsson@skane.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.skane.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SARS-CoV-2 antigentest - snabbtest

Referentienummer: 2020-O002391
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandling av antigentester för påvisning av Covid-19 för Region Skånes behov.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 232-569666

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
In plaats van:
Datum: 06/12/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 10/12/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Anbudsöppning
In plaats van:
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: