Leveringen - 577662-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Sofia: Machines voor dataprocessing (hardware)

2020/S 234-577662

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 228-561257)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tsentralna izbiratelna komisiya
Nationaal identificatienummer: 176481459
Postadres: pl. „Knyaz Aleksandar I“ No. 1
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Postcode: 1169
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Nikolay Todorov Zhelyazkov
E-mail: cik@cik.bg
Telefoon: +359 882520122
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.cik.bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/28596

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на 9 600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани системен и приложен софтуер

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на 9 600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани системен и приложен (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства, в пълен комплект с изходния код, така че системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика, както и осъществяването на дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване при произвеждането на избори за народни представители през 2021 г. и обучение на ЦИК, РИК и СИК за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 228-561257

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Условия за изпълнение на поръчката
In plaats van:

1. При изпълнението на поръчката участникът, определен за изпълнител, трябва да прилага система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт EN ISO 27000 или еквивалентен, с обхват: внедряване и поддръжка на софтуер за специализирани информационни системи и търговия с IT продукти. Към техническото предложение се представя копие на сертификата.

2. Участниците следва да са оторизирани от производителя на специализираните устройства или от негово официално представителство да предлагат техниката, предмет на поръчката, на територията на Република БЪЛГАРИЯ. Към техническото предложение се представя оторизационно писмо или еквивалентен документ от производителя или от негов официален представител.

Te lezen:

1. При изпълнението на поръчката участникът, определен за изпълнител, трябва да прилага система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001 или еквивалентен, с обхват: внедряване и поддръжка на софтуер за специализирани информационни системи и търговия с IT продукти. Към техническото предложение се представя копие на сертификата.

2. Участниците следва да са оторизирани от производителя на специализираните устройства или от негово официално представителство да предлагат техниката, предмет на поръчката, на територията на Република БЪЛГАРИЯ. Към техническото предложение се представя оторизационно писмо или еквивалентен документ от производителя или от негов официален представител.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
In plaats van:
Datum: 29/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 07/12/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
In plaats van:
Datum: 04/12/2020
Te lezen:
Datum: 15/12/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.