Leveringen - 577665-2020

01/12/2020    S234

Oostenrijk-Wenen: Enveloppen

2020/S 234-577665

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 209-509698)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesrechenzentrum GmbH
Nationaal identificatienummer: 9110015934120
Postadres: Hintere Zollamtsstraße 4
Plaats: Wien
NUTS-code: AT130 Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: ausschreibung.procurement@brz.gv.at
Telefoon: +43 1711230
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.brz.gv.at

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kuverts 2020 (GZ 2020-0.429.029)

Referentienummer: 2020-0.429.029
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199230 Enveloppen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung betreffend die Lieferung von Kuverts.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 209-509698

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
Te lezen:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: