Leveringen - 577667-2020

01/12/2020    S234

Slowakije-Bratislava: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 234-577667

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 139-341604)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerzita Komenského v Bratislave
Nationaal identificatienummer: 00397865
Postadres: Šafárikovo námestie 6, P.O.Box 440
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK0 SLOVENSKO
Postcode: 814 99
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Martin Dufala, PhD.
E-mail: martin.dufala@uniba.sk
Telefoon: +421 290109617
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://uniba.sk/
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1045

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Referentienummer: 2553/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 139-341604

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Celková odhadovaná hodnota
In plaats van:

1 000 000,00 EUR bez DPH

Te lezen:

1 300 000,00 EUR bez DPH

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

K navýšeniu sumy predpokladanej hodnoty zákazky dochádza z dôvodu následkov mimoriadnej situácie, ktoré spočívajú v zvýšenej potrebe nákupu IKT kvôli prechodu na online výučbu dištančnou formou, ako aj z dôvodu nemožnosti prenosu a následného čerpania finančných prostriedkov v budúcom roku.

Uvedené dôvody majú za následok zvýšenú potrebu verejného obstarávateľa na nákup IKT, ktoré pri vyhlásení verejného obstarávania nemohol verejný obstarávateľ predpokladať.