Leveringen - 577670-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Madrid: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 234-577670

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 215-526498)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Contratación del Ejército del Aire
Nationaal identificatienummer: S2801354H
Postadres: C/ Romero Robledo, 8
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Contratación del Ejército del Aire
E-mail: mpcgeacontratacion@ea.mde.es
Telefoon: +34 915032446
Fax: +34 915034208
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jc5NDoIwEAXgs3AAMyMdSrosCqXGKKJW243pwhgMPxvj-UXjlursJvle3gMHdiaIpYTEGZzB9f7Z3PyjGXrfvn_HL9LkO6kFQ
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gQOAGXwkqvk%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco para el suministro de productos alimenticios para unidades del Ejército del Aire

Referentienummer: 4049820000200
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acuerdo Marco para el suministro de productos alimenticios para unidades del Ejército del Aire.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 215-526498

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de plicas
In plaats van:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 12/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: