Leveringen - 577675-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Zaragoza: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

2020/S 234-577675

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 175-422143)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 3
Nationaal identificatienummer: Q5000442C
Postadres: Avenida San Juan Bosco, 15
Plaats: Zaragoza
NUTS-code: ES243 Zaragoza
Postcode: 50009
Land: Spanje
Contactpersoon: Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 3
E-mail: infosalud@aragon.es
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Jp%2ByLSIGaTgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Material sanitario general diverso

Referentienummer: (A02018349)-2021-0-001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Material sanitario general diverso.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 175-422143

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de plicas
In plaats van:
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: