Leveringen - 577693-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Vlaardingen: Speeltuinuitrusting

2020/S 234-577693

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 209-509915)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Vlaardingen
Nationaal identificatienummer: 6116978
Postadres: Westnieuwland 6
Plaats: Vlaardingen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3131 VX
Land: Nederland
Contactpersoon: F.E. Kloeg-Visser
E-mail: inkoop@vlaardingen.nl
Telefoon: +31 102484000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vlaardingen.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.vlaardingen.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwerpen, leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen

Referentienummer: BI.2020.598
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37535200 Speeltuinuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst, is voornemens het ontwerpen, leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen met valondergrond in de openbare ruimte aan te besteden middels de openbare procedure en hiervoor een Raamovereenkomst met drie opdrachtnemers af te sluiten. Ook het verwijderen van de te vervangen toestellen, het vervangen van losse speeltoestellen en het naleveren van onderdelen van speeltoestellen is onderdeel van de opdracht. Het doel is dat de inwoners van Vlaardingen de komende jaren kunnen rekenen op voldoende, goede en veilige speelplaatsen voor kinderen en tevens sportvoorzieningen voor volwassenen. De gemeente Vlaardingen streeft ernaar om de diversiteit in speelwaarde, spreiding en leeftijd in de wijk zo groot mogelijk te houden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 209-509915

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 21/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 21/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
Te lezen:
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Het "Aanbestedingsdocument na rectificatie" wordt nu van kracht. Hierin zijn in de volgende paragrafen wijzigingen aangebracht:

— paragraaf 1.4: gewenste situatie,

— paragraaf 2.2: planning aanbestedingsprocedure,

— paragraaf 4.3.2: kerncompetenties,

— paragraaf 4.4: social returnpercentage,

— paragraaf 5.2: G-2.1 (verduidelijking type ondergrond/terrein).