Leveringen - 577694-2020

01/12/2020    S234

België-Aartselaar: Instrumenten en apparatuur voor regeling en besturing

2020/S 234-577694

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 213-521320)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aquafin nv
Nationaal identificatienummer: BE 0440.691.388
Postadres: Dijkstraat 8
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Postcode: 2630
Land: België
Contactpersoon: de heer Guido Cuyckens
E-mail: guido.cuyckens@aquafin.be
Telefoon: +32 34504540
Fax: +32 34583020
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aquafin.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van overstortmeettoestellen

Referentienummer: AQF (3p)-PPP0N3-3406/0103/CA/GCU/2-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38570000 Instrumenten en apparatuur voor regeling en besturing
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 213-521320

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

In navolging van art 1.5.2 uit het hierboven genoemde bestek wordt een overzicht gepubliceerd van de bijkomende informatie die daarmee onderdeel uitmaakt van de bestek voorwaarden. Het staat de opdrachtgever echter vrij bepaalde vragen niet te beantwoorden wanneer hij deze niet relevant acht. De inschrijver zal tevens geen informatie krijgen welke het gelijkheidsbeginsel van de eventuele inschrijvers kan schenden.

Deze informatie maakt bij deze integraal deel uit van de bestekvoorwaarden van het dossier CA/GCU/2020/00202: "Levering van Overstortmeettoestellen"