Leveringen - 577695-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Utrecht: Computerapparatuur

2020/S 234-577695

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 184-443800)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Slachtofferhulp Nederland
Nationaal identificatienummer: 472213272
Postadres: Moeder Teresalaan 100
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3527 WB
Land: Nederland
Contactpersoon: Teun Frieling
E-mail: aanbesteding@slachtofferhulp.nl
Telefoon: +31 302340116
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.slachtofferhulp.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT hardware

Referentienummer: SHN2008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is de Raamovereenkomst aan te gaan met drie (3) inschrijvers die de inschrijving hebben ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) voor levering van ICT-hardware. De opdrachtnemer zal op professionele wijze gestalte geven aan de leveringen en verstrekken van diensten in kader van deze aanbesteding.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 184-443800

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:
48800000 Informatiesystemen en servers
32250000 Mobiele telefoons
Te lezen:
32250000 Mobiele telefoons
48800000 Informatiesystemen en servers
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
Te lezen:
Datum: 14/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Rectificatie van de termijnen vindt plaats naar aanleiding van het feit dat een wezenlijke wijziging plaatsvindt. Deze wijziging heeft betrekking op de beroepsaansprakelijkheid. Dientengevolge worden inschrijvers opnieuw in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en een inschrijving in te dienen. Gewijzigde documenten worden uiterlijk 27.11.2020 gepubliceerd.