Leveringen - 577698-2020

01/12/2020    S234

Italië-Napels: Borstprotheses

2020/S 234-577698

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 207-502001)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori
Postadres: via Mariano Semmola Napoli
Plaats: Napoli
NUTS-code: ITF33 Napoli
Postcode: 80131
Land: Italië
Contactpersoon: dr. A. Seller
E-mail: a.seller@istitutotumori.na.it
Telefoon: +39 0815903514
Fax: +39 0815462043
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.istitutotumori.na.it
Adres van het kopersprofiel: www.istitutotumori.na.it

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Protesi segmentarie

Referentienummer: 7911257
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33184400 Borstprotheses
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale, suddivisa in n. 2 lotti, di protesi segmentarie modulari per grandi resezioni per le esigenze della SC di ortopedia oncologica dell’Istituto.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 207-502001

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Valore stimato
In plaats van:

Valore IVA esclusa: 500 000,00 EUR

Te lezen:

Valore IVA esclusa: 800 000,00 EUR

Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Valore stimato
In plaats van:

Valore IVA esclusa: 800 000,00 EUR

Te lezen:

Valore IVA esclusa: 500 000,00 EUR

VII.2)Overige nadere inlichtingen: