Leveringen - 577713-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Sarriguren: Machines voor dataprocessing (hardware)

2020/S 234-577713

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización
Nationaal identificatienummer: S3100000C
Postadres: C/ Cabárceno, 6, 3.ª planta
Plaats: Sarriguren (Navarra)
NUTS-code: ES220 Navarra
Postcode: 31621
Land: Spanje
Contactpersoon: Servicio de Infraestructuras Tecnológicas y Centro de Soporte
E-mail: concursossitycs@navarra.es
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.navarra.es
Adres van het kopersprofiel: www.contrataciones.navarra.es

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro del equipamiento necesario para la ampliación hardware y software de la infraestructura servidora del entorno distribuido (CPD) del Gobierno de Navarra

Referentienummer: 0005-CP01-2020-000019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48900000 Diverse software en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES220 Navarra
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pamplona (Navarra).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

El objeto de la presente contratación es el suministro del equipamiento necesario para la ampliación hardware y software de la infraestructura servidora del entorno distribuido (CPD) del Gobierno de Navarra, conforme el detalle que se hace constar en la «Parte II – Prescripciones Técnicas» del pliego de contratación.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 30
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Parte del equipamiento (1,86 %) es susceptible de cofinanciación al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 204-495958

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 0005-CP01-2020-000019
Benaming:

Suministro del equipamiento necesario para la ampliación hardware y software de la infraestructura servidora del entorno distribuido (CPD) del Gobierno de Navarra

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
14/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S. A. U.
Nationaal identificatienummer: A78053147
Postadres: C/ Ronda de la Comunicación, s/n, edificio Norte 2
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28050
Land: Spanje
E-mail: administracionpublicanorte@telefonica.com
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 800 834.42 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consejero del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital
Postadres: SGT Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital
Plaats: Sarriguren
Postcode: 31621
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
48900000 Diverse software en computersystemen
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES220 Navarra
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pamplona.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Resolución 450E/2020, de 25 de noviembre, del Director General de Telecomunicaciones y Digitalización, por la que se modifica el contrato de ampliación hardware y software de la infraestructura servidora del entorno distribuido (CPD) del Gobierno de Navarra.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 30
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 880 916.42 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S. A. U.
Nationaal identificatienummer: A78053147
Plaats: Sarriguren
NUTS-code: ES220 Navarra
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Se trata de unas necesidades surgidas con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no producen una afección al contenido esencial del mismo, siendo además inseparables de su objeto principal. Concurre además el preceptivo interés público puesto que la modificación persigue, en definitiva, mejorar los objetivos del contrato.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Se trata de unas necesidades surgidas con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no producen una afección al contenido esencial del mismo, siendo además inseparables de su objeto principal. Concurre además el preceptivo interés público puesto que la modificación persigue, en definitiva, mejorar los objetivos del contrato.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 80 082.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 880 916.42 EUR