Diensten - 577727-2020

01/12/2020    S234

Slowakije-Bratislava: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 234-577727

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kancelária verejného ochrancu práv
Nationaal identificatienummer: 36064041
Postadres: Grösslingová 35
Plaats: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 811 09
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Zuzana Vojteková
E-mail: ponuka@vop.gov.sk
Telefoon: +421 232363767
Fax: +421 232363703
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vop.gov.sk/
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3174
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prípravné trhové konzultácie - Registratúrny systém a systém správy dokumentov Kancelárie verejného ochrancu práv

Referentienummer: PTK-DMS-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kancelária verejného ochrancu práv ako verejný obstarávateľ uskutočňuje toho času prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet zákazky: Registratúrny systém a systém správy dokumentov Kancelárie verejného ochrancu práv.

Účelom prípravných trhových konzultácií je príprava a informovanie oprávnených hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky a overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u oprávnených hospodárskych subjektov, ako aj overenie dostupných riešení.

Verejný obstarávateľ oslovuje hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom zákazky s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet zákazky a taktiež stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet oprávnených hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu.

Účelom prípravných trhových konzultácií je zároveň aj správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kancelária verejného ochrancu práv, Grsslingová 35, 811 09 Bratislava

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kancelária verejného ochrancu práv ako verejný obstarávateľ uskutočňuje toho času prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet zákazky: Registratúrny systém a systém správy dokumentov Kancelárie verejného ochrancu práv.

Účelom prípravných trhových konzultácií je príprava a informovanie oprávnených hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky a overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u oprávnených hospodárskych subjektov, ako aj overenie dostupných riešení.

Verejný obstarávateľ oslovuje hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom zákazky s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet zákazky a taktiež stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet oprávnených hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu.

Účelom prípravných trhových konzultácií je zároveň aj správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 3 Oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií, ktoré je zverejnené v profile verejného obstarávateľa a v profile zákazky v systéme EO EKS.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
14/01/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Skratka PTK v celom texte toho predbežného oznámenia znamená Prípravné trhové konzultácie.

Do PTK sa môže zapojiť ktorýkoľvek oprávnený hospodársky subjekt, pričom verejný obstarávateľ stanovil nasledovné požiadavky a podmienky:

1.1 Rozhodnutie hospodárskeho subjektu zúčastniť sa PTK musí byť slobodné a vážne.

1.2 Hospodársky subjekt si musí byť vedomý zákonnej úpravy PTK, a to najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na PTK so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 ZVO.

1.3 Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa PTK, potvrdí svoj záujem o účasť na prípravných trhových konzultáciách najneskôr do 21. decembra 2020 (vrátane) zaslaním správy prostredníctvom systému EO EKS v profile zákazky https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1796.

1.4 Záujemcami o účasť na PTK môžu byť hospodárske subjekty - ktoré sú oprávnené poskytovať služby, ktoré budú predmetom plánovanej zákazky; verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť túto skutočnosť z dostupných registrov.

1.5 Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných, oprávnených hospodárskych subjektov zverejní dokumenty a informácie o PTK v súvislosti s plánovaným postupom verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa, ako aj v profile zákazky v systéme EO EKS.

1.6 Cieľom prípravných trhových konzultácií je prerokovať a získať spätnú väzbu od hospodárskych subjektov min. v rozsahu okruhu otázok uvedených v Prílohe č. 2 oznámenia o začatí PTK, resp. o dostupných riešeniach.

1.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje uskutočniť PTK aj vo viacerých po sebe nasledujúcich etapách, ak to bude na základe okolností a rozsahu PTK vhodné a potrebné.

2.Priebeh PTK

2.1Po uplynutí lehoty, v ktorej je možné prihlásiť sa do PTK uvedenej pod bodom 1.3 vyššie zostaví verejný obstarávateľ zoznam účastníkov PTK. Verejný obstarávateľ zašle hospodárskym subjektom, ktorí prejavili záujem o účasť v PTK a spĺňajú požiadavky uvedené v bode 1.4 vyššie výzvu na osobné konzultácie.

2.2 PTK budú prebiehať s jednotlivými hospodárskymi subjektami samostatne. PTK budú prebiehať za účasti zástupcov verejného obstarávateľa a maximálne 3 zástupcov za hospodársky subjekt.

2.3 Ak sa hospodársky subjekt nemôže osobne zúčastniť PTK, môže zaslať svoje otázky, návrhy alebo pripomienky zaslaním správy prostredníctvom profilu zákazky v systéme EO EKS, a to najmä zaslaním vyplnenej prílohy č. 2 oznámenia o začatí PTK Okruh otázok resp. stručný opis prístupu k realizácii predmetu zákazky (stručný návrh riešenia).

2.4 Verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z PTK a následne určí požiadavky na plánovaný predmet zákazky; verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť takto vypracovaný opis predmetu zákazky na spoločnom workshope za účasti všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na PTK. Následne vyzve verejný obstarávateľ zúčastnené hospodárske subjekty na predloženie indikatívnej cenovej ponuky za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

2.5 Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných informácií, ktorú môžu byť v rámci konzultácií poskytnuté. Hospodársky subjekt označí informácie, ktoré považuje za dôverné, a s ktorými vyžaduje primerané zaobchádzanie.

2.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu a obsahu PTK kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných zmenách bude verejný obstarávateľ informovať dostatočne vopred.

2.7 Komunikácia v priebehu PTK sa uskutoční v slovenskom jazyku; verejný obstarávateľ bude akceptovať ako komunikačný jazyk aj česky jazyk.

2.8 Verejný obstarávateľ zverejní po ukončení PTK zápisnicu o ich priebehu, pričom oznámi najmä informácie, ktoré získal od účastníkov PTK a ktoré viedli k precizovaniu, zmene, prípadne úprave zadávacej dokumentácie.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020