Diensten - 577738-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Amsterdam: Openbare voorzieningen

2020/S 234-577738

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Nationaal identificatienummer: 12034981
Postadres: Weesperstraat 430
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1018 DN
Land: Nederland
Contactpersoon: Aanbestedingsteam Amsterdam
E-mail: inkoopfysiek@amsterdam.nl
Telefoon: +31 630475883
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/
Adres van het kopersprofiel: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: TenderNed
Postadres: Bezuidenhoutseweg 73
Plaats: 's-Gravenhage
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2594 AC
Land: Nederland
Contactpersoon: TenderNed
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
Telefoon: +31 8008363376
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AI 2020-0251 Openbare laaddiensten elektrisch vervoer Amsterdam

Referentienummer: AI 2020-0251
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65000000 Openbare voorzieningen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Openbare laaddiensten elektrisch vervoer Amsterdam.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144900 Elektrische voertuigen
31681500 Oplaadtoestellen
31681100 Elektrische contacten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Amsterdam is voornemens om één concessieovereenkomst af te sluiten met betrekking tot het leveren van openbare laaddiensten aan E-rijders op nieuw te realiseren Laadlocaties binnen Amsterdam.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
12/01/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020