Diensten - 577739-2020

01/12/2020    S234

Nederland-'s-Gravenhage: Energie en aanverwante diensten

2020/S 234-577739

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van BZK dtv UBR|HIS
Nationaal identificatienummer: 50555596
Postadres: Wilhelmina van Pruisenweg 52
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2595 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Madeleine Dijkman
E-mail: Madeleine.Dijkman@rijksoverheid.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287589&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MINBZK vooraankondiging marktconsultatie energiemonitoring

Referentienummer: 201865002.074.002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71314000 Energie en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De marktconsultatie zal worden gepubliceerd op 4.12.2020 Categoriemanagement Energie, vallend onder het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is van plan een marktconsultatie te publiceren op vrijdag 4.12.2020. Wie is de categorie energie? Via de categorie energie, onderdeel van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), wordt grootschalig energie (elektriciteit en gas) ingekocht voor onderdelen van de rijksoverheid, zoals Defensie, Justitie en Veiligheid, Rijksvastgoedbedrijf, Infrastructuur en Waterstaat, en een aantal ZBO’s. Door centrale inkoop wordt inkoopvoordeel behaald en is er een forse slag gemaakt op het gebied van het verduurzamen van de ingekochte energie. Het doel van de marktconsultatie, die dus op vrijdag 4.12.2020 gepubliceerd zal worden, is informatie halen uit de markt. Categoriemanagement Energie wil graag weten of en hoeveel interesse er is in een dergelijke opdracht, en wat de mogelijkheden zijn.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314000 Energie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De marktconsultatie zal worden gepubliceerd op 4.12.2020 Categoriemanagement Energie, vallend onder het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is van plan een marktconsultatie te publiceren op vrijdag 4.12.2020. Wie is de categorie energie? Via de categorie energie, onderdeel van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), wordt grootschalig energie (elektriciteit en gas) ingekocht voor onderdelen van de rijksoverheid, zoals Defensie, Justitie en Veiligheid, Rijksvastgoedbedrijf, Infrastructuur en Waterstaat en een aantal ZBO’s. Door centrale inkoop wordt inkoopvoordeel behaald en is er een forse slag gemaakt op het gebied van het verduurzamen van de ingekochte energie. Wat zoeken we? Door de categorie Energie wordt een integraal systeem gezocht voor het beheer van energieaansluitingen, -verbruiken en -kosten. Wat is het doel van de marktconsultatie? Het doel van de marktconsultatie, die dus op vrijdag 4.12.2020 gepubliceerd zal worden, is informatie halen uit de markt. Categoriemanagement Energie wil graag weten of en hoeveel interesse er is in een dergelijke opdracht, en wat de mogelijkheden zijn. De marktconsultatie levert voordelen voor alle betrokken partijen op. Categoriemanagement energie constateert wat er mogelijk is en wat er leeft in de markt. Zo helpt het om de eisen en eigenschappen van de gevraagde levering/dienst zo te formuleren dat de markt op een goede wijze kan aanbieden. Daarnaast gebruiken we de ontvangen informatie voor het bepalen van de best passende aanbestedingsprocedure. Verder beogen we met de marktconsultatie een goed beeld te krijgen van de mate van interesse en de mogelijkheden en onmogelijkheden in de markt en de dienstverlening. Zo komen we tot een haalbaarheidsinschatting en randvoorwaarden van een eventuele opdracht. De door u gegeven antwoorden zullen dienen als één van de informatiebronnen voor de aanbestedingsstukken.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/12/2025

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Dit is een vooraankondiging. De marktconsultatie wordt gepubliceerd op 4.12.2020.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020