Diensten - 577774-2020

01/12/2020    S234

Italië-Rieti: Diensten door persagentschappen

2020/S 234-577774

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: I.P.S.S.E.O.A. «COSTAGGINI» — Rieti
Postadres: via dei Salici 62
Plaats: Rieti
NUTS-code: ITI42 Rieti
Postcode: 02100
Land: Italië
Contactpersoon: Il dirigente scolastico Alessandra Onofri
E-mail: rirh010007@pecistruzione.it
Telefoon: +39 0746201113
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.alberghierorieti.it
Adres van het kopersprofiel: http://www.alberghierorieti.it
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.alberghierorieti.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: istituto professionale
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizio di raccolta e pubblicazione di materiali editoriali finalizzati alla tutela della salute ed alla prevenzione legate all’emergenza sanitaria da virus COVID-19 nell’ambito della scuola.

Referentienummer: 8533618459
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92400000 Diensten door persagentschappen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di raccolta e pubblicazione di materiali editoriali finalizzati alla tutela della salute ed alla prevenzione legate all’emergenza sanitaria da virus COVID-19 nell’ambito della scuola. Importo complessivo a base di gara: 300 000,00 EUR, compresa IVA come per legge.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI42 Rieti
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di raccolta e pubblicazione di materiali editoriali finalizzati alla tutela della salute ed alla prevenzione legate all’emergenza sanitaria da virus COVID-19 nell’ambito della scuola — CIG: 8533618459

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 28/02/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

I requisiti di carattere generale e i requisiti di idoneità professionale di cui alle lettere a) e b) del presente comma devono essere posseduti a pena di esclusione da tutti i soggetti a qualsiasi titolo partecipanti alla gara.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

I requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria di cui alla lettera c) del presente comma devono essere posseduti, nel caso di raggruppamento di soggetti o di partecipanti con idoneità plurisoggettiva, nel suo complesso; in ogni caso il soggetto capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera d) del presente comma, qualora l’offerente sia un raggruppamento di soggetti ricompreso tra quelli indicati all’articolo 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 50 del 2016, devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria; non sono richieste percentuali minime in capo ai singoli consorziati o ai singoli partecipanti a raggruppamenti.

Per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 50 del 2016, devono essere posseduti:

a) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) in caso di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

In attuazione del disposto dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In questo caso, in sede di presentazione domanda di partecipazione alla gara, deve essere fornita tutta la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale — Lazio
Plaats: Roma
Land: Italië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Stazione appaltante
Plaats: Rieti
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020