Diensten - 577795-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Montabaur: Diensten in verband met afvalwater

2020/S 234-577795

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Postadres: Konrad-Adenauer-Platz 8
Plaats: Montabaur
NUTS-code: DEB1B Westerwaldkreis
Postcode: 56410
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@montabaur.de
Telefoon: +49 2602 / 126-211
Fax: +49 2602 / 126-253
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vg-montabaur.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.subreport.de/E86419318
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.subreport.de/E86419318
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung im Bereich der Kanalunterhaltung in der Verbandsgemeinde Montabaur

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90400000 Diensten in verband met afvalwater
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zeitvertragsarbeiten im Bereich Kanalunterhaltung in der Verbandsgemeinde Montabaur.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB1B Westerwaldkreis
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zeitvertragsarbeiten im Bereich Kanalunterhaltung in der Verbandsgemeinde Montabaur Kanalunterhaltungsarbeiten:

Reinigung und Hindernisbeseitigung:

Abwasserkanäle ab DN 100 bis DN 800 1 400 m Bauwerke 700 Std.

Entsorgung von Spülgut und Sand 400 to Entsorgung von Fett 50 m3 Transport von Klärschlamm 2 100 m3 Abfuhr von Abwasser 1 500 m3 Inspektion von Kanal- und Anschlussleitungen 1 100 m.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2021
Einde: 28/02/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 mal um ein Jahr.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Vergabeunterlagen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 26/02/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland-Pfalz
Plaats: Mainz
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020