Diensten - 577799-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Parijs: Installatiediensten voor brandbstrijdingsapparatuur

2020/S 234-577799

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministères économiques et financiers
Postadres: 139 rue de Bercy, bâtiment Vauban
Plaats: Paris Cedex 12
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75572
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Elisabeth Marais
E-mail: Elisabeth.marais@finances.gouv.fr
Telefoon: +33 153185167
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.marches-publics.gouv.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.marches-publics.gouv.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=526564&orgAcronyme=a4n
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Exploitation et maintenance des équipements incendie SSI du SEM Grand Bercy

Referentienummer: GB_SSI_2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51700000 Installatiediensten voor brandbstrijdingsapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Exploitation et maintenance des équipements incendie SSI du SEM Grand Bercy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51700000 Installatiediensten voor brandbstrijdingsapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101 Paris
Voornaamste plaats van uitvoering:

Paris 12e.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Exploitation et maintenance des équipements de détection incendie SSI du SEM Grand Bercy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché public peut être reconduit de manière tacite trois fois par période d'un an à la date anniversaire de sa prise d'effet. En cas de non-reconduction, une décision expresse du pouvoir adjudicateur ou de son représentant est notifiée au titulaire trois mois avant la date anniversaire de la prise d'effet du marché.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Pour tout renseignement complémentaire d'ordre administratif, vous pouvez contacter: Mme Elisabeth Marais — elisabeth.marais@finances.gouv.fr — tél. +33 153185167; toute question d'ordre technique sera adressée via la plate-forme PLACE.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Le taux de l'avance est de 5 % ou, le cas échéant, de 20 % pour les petites et moyennes entreprises. Ce taux est calculé selon les modalités de l'article R. 2191-6 et suivants du code de la commande publique. Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix. Le taux et les conditions de versement de l'avance ne peuvent être modifiés en cours d'exécution du marché public. Le délai de versement de l'avance court à compter de la notification du marché. Le remboursement de l'avance est effectué selon les modalités de l'article R. 2191-11 et suivants du code de la commande publique. En application de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2024.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris
Postcode: 75004
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-paris@juradm.fr
Internetadres: http://www.paris.tribunal-administratif.fr
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris
Postcode: 75004
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-paris@juradm.fr
Internetadres: http://www.paris.tribunal-administratif.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020