Diensten - 577841-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Limoges: Diensten voor computerondersteuning en -advies

2020/S 234-577841

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agence de services et de paiement
Postadres: 2 rue du Maupas
Plaats: Limoges
NUTS-code: FRI23 Haute-Vienne
Postcode: 87040
Land: Frankrijk
E-mail: www.appui-mp@asp-public.fr
Telefoon: +33 55120424
Fax: +33 555120548
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.asp-public.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=673774&orgAcronyme=b4n
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=673774&orgAcronyme=b4n
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Massification des opérations de maintenance d'une partie du patrimoine applicatif de l'Agence de services et de paiement (ASP)

Referentienummer: MP20-31
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72600000 Diensten voor computerondersteuning en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations de massification des opérations de maintenance d'une partie du parc applicatif de l'ASP. Il se décompose en deux lots:

— le 1er lot recouvre des prestations de tierce maintenance des applications Noe/Sylae, Dade et Eurcinet;

— le 2d lot recouvre des prestations de tierce maintenance d'un sous ensemble des applications de l'ASP, hors Noe/Sylae, Dade et Eurcinet.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 37 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Le 1er lot recouvre des prestations de tierce maintenance des applications Noe/Sylae, Dade et Eurcinet

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72600000 Diensten voor computerondersteuning en -advies
72500000 Informaticadiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI23 Haute-Vienne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Limoges.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Massification des opérations de maintenance des applications Noe/Sylae, Dade et Eurcinet. Accord-cadre unique mono-attributaire à bons de commande, en application des dispositions des articles R. 2162-1 à R. 2162-6 18 et dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. Il ne fait l'objet d'aucun engagement minimal ni maximal de l'administration.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Marché reconductible une fois pour une durée de douze (12) mois, par lettre recommandé avec accusé de réception.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— possibilité de recours à des marchés de prestations similaires (R. 2122-7 code de al commande publique);

— possibilité de mise en œuvre de la clause de réexamen prévue dans le CCAP;

— possibilité de reconduction.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucun engagement minimal ni maximal de l'ASP.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de tierce maintenance d'un sous ensemble des applications de l'ASP, hors Noe/Sylae, Dade et Eurcinet

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72600000 Diensten voor computerondersteuning en -advies
72500000 Informaticadiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI23 Haute-Vienne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Limoges.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Massification des opérations de maintenance d'un sous ensemble des applications de l'ASP, hors Noe/Sylae, Dade et Eurcinet. Accord-cadre unique mono-attributaire à bons de commande, en application des dispositions des articles R. 2162-1 à R. 2162-6 18 et dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. Il ne fait l'objet d'aucun engagement minimal ni maximal de l'administration.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Marché reconductible une fois pour une durée de douze (12) mois, par lettre recommandé avec accusé de réception.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— possibilité de recours à des marchés de prestations similaires (R. 2122-7 code de al commande publique);

— possibilité de mise en œuvre de la clause de réexamen prévue dans le CCAP;

— possibilité de reconduction.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucun engagement minimal ni maximal de l'ASP.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Une durée d'un an est nécessaire à la prise de connaissance et pour la réversibilité.une durée en rythme de croisière 4 ans est économiquement et fonctionnellement pertinente (une durée plus courte ne laisse que peu de temps pour embarquer des évolutions fonctionnelles lourdes ou successives). Toutes périodes confondues, l'objet même du marché conduit à envisager une durée de marché de 72 mois

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:30
Plaats:

Limoges.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Le renouvellement de ce marché sera envisagé à l'issue des 60 ou 72 mois (si reconduction) d'exécution de ce marché.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Limoges
Postadres: 1 cours Vergniaud
Plaats: Limoges
Postcode: 87000
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-limoges@juradm.fr
Telefoon: +33 555339155
Fax: +33 555339160
Internetadres: https://www.greffe.ta-limoges.fr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Les recours susceptibles d'être formés pour contester la passation du marché sont les suivants:

— le référé précontractuel (article L. 551-1 du CJA), jusqu'à la signature du marché;

— le référé contractuel (article L. 551-13 du CJA), dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché;

— le recours en contestation de la validité du contrat, dans les deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Limoges
Postadres: 1 cours Vergniaud
Plaats: Limoges
Postcode: 87000
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-limoges@juradm.fr
Telefoon: +33 555339155
Fax: +33 555339160
Internetadres: https://www.greffe.ta-limoges.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020