Diensten - 577847-2020

01/12/2020    S234

Polen-Motycz: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 234-577847

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Konopnica
Postadres: Kozubszczyzna 127A
Plaats: Motycz
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 21-030
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Podgórna
E-mail: sekretariat@konopnica.eu
Telefoon: +48 815031081
Fax: +48 815031082
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.konopnica.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ugkonopnica.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utworzenie, prowadzenie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Konopnica wraz z odbiorem i zagospodarowaniem

Referentienummer: IPP.271.22.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utworzenie, prowadzenie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Konopnica wraz z odbiorem i zagospodarowaniem polegająca na:

1) utworzeniu na ternie gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) wyposażeniu ww. punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w kontenery na wysegregowane odpady komunalne oraz obsługa punktu (PSZOK);

3) odbiorze i zagospodarowaniu masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie od mieszkańców gminy Konopnica.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90533000 Beheer van afvalstortplaats
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Konopnica – województwo lubelskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2. Informacje istotne dla zamówienia:

1) rodzaje odpadów komunalnych: odpady budowlano-rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych (gruz budowlany, płyty karton – gips, styropian, szyby okienne (stłuczka szklana – małe ilości), wełna mineralna, płytki ceramiczne, profile metalowe, opakowania po cemencie, papa odpadowa, itp. – 951,9 Mg; odpady selektywnie zebrane (szkło) – 10,7 Mg; odpady selektywnie zebrane (papier) – 24,5 Mg; odpady selektywnie zebrane – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal – 19,6 Mg; przeterminowane leki – 0,001 Mg; chemikalia i odpady niebezpieczne- 1,3 Mg; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 87,0 Mg; odpady wielkogabarytowe – 225,5 Mg; zużyte opony powstające w gospodarstwie domowym (samochodowe) – 65,3 Mg; inne niż medyczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki – 0,001 Mg; odzież/tekstylia – 1,0 Mg;

2) przyjmowanie wyżej wymienionych rodzajów odpadów dostarczanych przez mieszkańców po okazaniu dokumentu potwierdzającego dokonanie opłat za bieżący kwartał na rzecz gminy Konopnica za odbiór odpadów komunalnych;

3) ponoszenie wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem, wyposażeniem i prowadzeniem PSZOK przez cały okres trwania zamówienia;

4) PSZOK musi spełniać następujące wymagania:

a) lokalizacja na terenie jednej z miejscowości gminy Konopnica;

b) powierzchnia działki jak i jej lokalizacja winna umożliwiać bezpieczny dojazd mieszkańcom z możliwością zaparkowania przy lub na terenie PSZOK;

c) teren ogrodzony, oświetlony, utwardzony, wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu ww. punktu, wyposażony w wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar;

d) wyposażony w pojemniki dostosowane do gromadzenia ww. odpadów.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz wzorze umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności faktur / Weging: 20,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Wyznaczenie innego – zamiennego za wolny dzień do obsługi PSZOK / Weging: 20,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje procedurę wskazaną w art. 24aa Prawa zamówień publicznych, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli posiada:.

— aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 t.j.) w zakresie wszystkich rodzajów w odpadów objętych niniejszym postępowaniem,

— aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r., poz. 701 ze zm.) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO,

— aktualną decyzję Starosty Lubelskiego dotyczącą pozwolenia na zbieranie odpadów.

Dodatkowe informacje zawarte tutaj ze względu na brak miejsca:

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, o których mowa w:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp;

b) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r., poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Eventuele minimumeisen:

Dodatkowe informacje zawarte tutaj ze względu na brak miejsca:

7. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda:

1) zamiast dokumentu, o którym mowa w roz. VII pkt 2 lit. a SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) zamiast dokumentu, o którym mowa w roz. VII pkt 2 lit. b SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Ww. Informacje lub inny równoważny dokument powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ww. pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w roz. VII pkt 2 lit. a SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 10 ppkt 1 niniejszego rozdziału w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Dodatkowe informacje zawarte tutaj ze względu na brak miejsca:

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VII niniejszej SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w roz. VII pkt 2 SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, będzie odpowiadać zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

Eventuele minimumeisen:

Dodatkowe informacje zawarte tutaj ze względu na brak miejsca:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portaloraz poczty elektronicznej: sekretariat@konopnica.eu

2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numerem ogłoszenia (TED) lub numerem referencyjny postępowania, tj. IPP.271.22.2020:

a) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji);

b) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@konopnica.eu, przy czym sposób komunikacji wskazany w lit. b nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które należy składać w sposób wskazany w pkt a SIWZ.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy MiniPortalu oraz ePUAP).

6. Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami oraz JEDZ składnego wraz z ofertą, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały ujęte w załączniku do SIWZ – projekt umowy, stanowiącym integralną część SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w projekcie umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

W siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy, Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz, sala konferencyjna.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

II połowa 2022 r.

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące zł).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Konopnica w Banku Spółdzielczym w Poniatowej nr konta 44 8735 0007 4000 0008 2000 0120 z adnotacją: Wadium – znak sprawy: IPP.271. .2020.

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy gwarancji/poręczenia.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 t.j.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020