Diensten - 577850-2020

01/12/2020    S234

Polen-Wola: Bereiden van maaltijden

2020/S 234-577850

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 6381522246
Postadres: Kopalniana 6
Plaats: Wola
NUTS-code: PL22C Tyski
Postcode: 43-225
Land: Polen
Contactpersoon: Józef Kunicki
E-mail: zamowienia.publiczne@szpital.pszczyna.pl
Telefoon: +48 322148301
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://szpital-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Adres van het kopersprofiel: https://szpital-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://szpital-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://szpital-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: spółka z o.o.
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: działalność szpitali

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Referentienummer: ZP/SP/22/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55321000 Bereiden van maaltijden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym jest: usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Pszczynie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załącznikach nr 1 i 1a do SIWZ.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55322000 Koken van maaltijden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22C Tyski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym jest: usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Pszczynie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załącznikach nr 1 i 1a do SIWZ.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

SIWZ oraz załączniki udostępnione są na platformie zakupowej Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (kontynuacja umowy na kolejne 12 miesięcy).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021), w szczególności, że podlega stałemu nadzorowi właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

1. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. żywienie zbiorowe pacjentów szpitala, o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych);

2. dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym warunki określone w rozdziale IV rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE. L. z 30 kwietnia 2004 r. nr 139.1). Ww. środek transportu winien być przystosowany do przewozu żywności z barierą higieniczną (tzw. część czysta i brudna). W przeciwnym razie Wykonawca musi posiadać dwa oddzielne środki transportu tj. transport posiłków i transport brudnych naczyń;

3. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dietetyk, kucharz, kierowca/ dystrybucja), spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1845).

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 stycznia 2021 r. o godz. 10.30 siedzibie Zamawiającego, tj. w Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, Dział Zamówień Publicznych (IX piętro, administracja szpitala, pok. nr 906).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Natalia Lukasek, e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.pszczyna.pl tel. stacj. +48 322148301, w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Józef Kunicki, e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.pszczyna.pl tel. + 48 667632196, w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na platformie zakupowej LoginTrade.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Listopad 2021 r.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Opisane szczegółowo w ustawie Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020