Diensten - 577850-2020

01/12/2020    S234

Polska-Wola: Usługi przygotowywania posiłków

2020/S 234-577850

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6381522246
Adres pocztowy: Kopalniana 6
Miejscowość: Wola
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-225
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Józef Kunicki
E-mail: zamowienia.publiczne@szpital.pszczyna.pl
Tel.: +48 322148301
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szpital-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Adres profilu nabywcy: https://szpital-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szpital-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://szpital-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność szpitali

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Numer referencyjny: ZP/SP/22/2020
II.1.2)Główny kod CPV
55321000 Usługi przygotowywania posiłków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym jest: usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Pszczynie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załącznikach nr 1 i 1a do SIWZ.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
55322000 Usługi gotowania posiłków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym jest: usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Pszczynie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załącznikach nr 1 i 1a do SIWZ.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

SIWZ oraz załączniki udostępnione są na platformie zakupowej Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (kontynuacja umowy na kolejne 12 miesięcy).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021), w szczególności, że podlega stałemu nadzorowi właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

1. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. żywienie zbiorowe pacjentów szpitala, o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych);

2. dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu spełniającym warunki określone w rozdziale IV rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE. L. z 30 kwietnia 2004 r. nr 139.1). Ww. środek transportu winien być przystosowany do przewozu żywności z barierą higieniczną (tzw. część czysta i brudna). W przeciwnym razie Wykonawca musi posiadać dwa oddzielne środki transportu tj. transport posiłków i transport brudnych naczyń;

3. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dietetyk, kucharz, kierowca/ dystrybucja), spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1845).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/01/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/03/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/01/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 stycznia 2021 r. o godz. 10.30 siedzibie Zamawiającego, tj. w Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, Dział Zamówień Publicznych (IX piętro, administracja szpitala, pok. nr 906).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Natalia Lukasek, e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.pszczyna.pl tel. stacj. +48 322148301, w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Józef Kunicki, e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.pszczyna.pl tel. + 48 667632196, w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na platformie zakupowej LoginTrade.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Listopad 2021 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Opisane szczegółowo w ustawie Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2020