Diensten - 577851-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2020/S 234-577851

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Postadres: ul. Banacha 1a
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-097
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Paciorkiewicz
E-mail: zp@uckwum.pl
Telefoon: +48 22/599-17-01
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://uckwum.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://uckwum.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usługi konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych wraz ze sprawowaniem całodobowych dyżurów w obiektach Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus...

Referentienummer: DZPUCK.262.144.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych wraz ze sprawowaniem całodobowych dyżurów w obiektach Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, w podziale na części.

Części 1 – konserwacja i naprawa bieżąca instalacji i urządzeń elektrycznych oraz części 2 – konserwacja i naprawa bieżąca instalacji i urządzeń sanitarnych.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usługi konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń elektrycznych wraz ze sprawowaniem całodobowych dyżurów w obiektach Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4 w Warszawie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących w skład sieci Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4, Zespołu Poradni „Lecznica” przy ul. E. Plater 21.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ilość miesięcy udzielonej gwarancji na wykonaną usługę / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane prace konserwacyjne – 3 miesiące.

Maksymalny wymagany okres gwarancji na wykonane prace konserwacyjne – 12 miesięcy.

G = (G O / Gmax) x 20, gdzie:

— G liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Ilość miesięcy udzielonej gwarancji na wykonaną usługę”,

— G max maksymalna ilość miesięcy wymaganej gwarancji,

— G O ilość miesięcy udzielonej gwarancji z oferty.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Świadczenie usługi konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń sanitarnych wraz ze sprawowaniem całodobowych dyżurów w obiektach Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4 w Warszawie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń sanitarnych wchodzących w skład sieci Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4, Zespołu Poradni „Lecznica” przy ul. E. Plater 21.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ilość miesięcy udzielonej gwarancji na wykonaną usługę / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane prace konserwacyjne – 3 miesiące.

Maksymalny wymagany okres gwarancji na wykonane prace konserwacyjne – 12 miesięcy.

G = (G O / Gmax) x 20, gdzie:

— G liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Ilość miesięcy udzielonej gwarancji na wykonaną usługę”,

— G max maksymalna ilość miesięcy wymaganej gwarancji,

— G O ilość miesięcy udzielonej gwarancji z oferty.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dotyczy części 1:

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi o podobnym charakterze, tj. polegające na konserwacji instalacji elektrycznych w obiektach całodobowego pobytu (użytkowanych całodobowo) potwierdzone dokumentami, że usługi zostały wykonane należycie.

Dotyczy części 2:

b) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi o podobnym charakterze, tj. polegające na konserwacji instalacji sanitarnych w obiektach całodobowego pobytu (użytkowanych całodobowo) potwierdzone dokumentami, że usługi zostały wykonane należycie.

W przypadku składania ofert na część 1 oraz część 2 Wykonawca może posłużyć się tą samą umową.

W przypadku Wykonawców Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać spełnienie ww. warunków łącznie.

Dotyczy części 1:

c) dysponuje co najmniej czterema osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które skieruje do pracy przy realizacji umowy, tj. posiadającymi ważne uprawnienia zawodowe (dokumenty z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 nr 170, poz. 1217 ze zm.)), w tym:

— uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru bez ograniczeń,

— uprawnienia energetyczne G1,

— elektryk uprawnienia mistrzowskie (dyplom), z których każdy posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie:

• urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

• sieci elektryczne oświetlenia ulicznego,

• zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,

• aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyżej z pomiarami.

Ponadto, przynajmniej jeden z powyższych konserwatorów musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie:

— urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

— sieci elektryczne oświetlenia ulicznego,

— zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,

— aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej.

Dotyczy części 2:

d) dysponuje co najmniej czterema osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które skieruje do pracy przy realizacji umowy, tj. osobami posiadającymi ważne uprawnienia zawodowe (dokumenty z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 nr 170, poz. 1217 ze zm.)), w tym:

— uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru bez ograniczeń,

— uprawnienia energetyczne G2,

— świadectwa monterów z kursu zgrzewaczy rur polipropylenowch,

— świadectwa spawaczy RS1,

— uprawnienia mistrzowskie (dyplom).

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy i zacznie obowiązywać z dniem jej podpisania. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy na kolejne 6 miesięcy w przypadku niewykorzystania środków finansowych do końca okresu trwania umowy.

Szczegółowe warunki umowy zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Art. 43 ust. 2b ppkt 2 ustawy Pzp.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Platforma zakupowa Zamawiającego dostępną pod adresem: (https://uckwum.ezamawiajacy.pl)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale XX SIWZ.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020