Diensten - 577881-2020

01/12/2020    S234

Slowakije-Košice: Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting

2020/S 234-577881

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Nationaal identificatienummer: 36601284
Postadres: Ondavská 8
Plaats: Košice
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Postcode: 040 11
Land: Slovakije
Contactpersoon: JUDr. Lenka Haščáková
E-mail: lhascakova@vusch.sk
Telefoon: +421 556117114
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vusch.sk
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429288
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://josephine.proebiz.com/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pozáručný servis systémov výrobcu značky Siemens

Referentienummer: S/16680/OVO/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50400000 Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky v rámci poskytovanej pozáručnej servisnej starostlivosti je zabezpečiť a vykonať nasledovné služby:

— preventívna údržba systémov

— povinné revízie v rozsahu a intervaloch podľa platných právnych predpisov

— oprava systémov v prípade ich nefunkčnosti v dôsledku poruchy, resp. iného nedostatku či vady systému

— dodávka originálnych náhradných dielov vrátane všetkých prác s tým spojených (napr. montáž, výmena a pod.).

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 785 952.32 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421200 Reparatie en onderhoud van röntgenuitrusting
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky v rámci poskytovanej pozáručnej servisnej starostlivosti je zabezpečiť a vykonať nasledovné služby:

— preventívna údržba systémov

— povinné revízie v rozsahu a intervaloch podľa platných právnych predpisov

— oprava systémov v prípade ich nefunkčnosti v dôsledku poruchy, resp. iného nedostatku či vady systému

— dodávka originálnych náhradných dielov vrátane všetkých prác s tým spojených (napr. montáž, výmena a pod.).

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 785 952.32 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklady uvedené v predchádzajúcom bode, nakoľko nemá oprávnenie ich získať z informačných systémov verejnej správy.

4. Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaním do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Upozornenie: V zmysle Všeobecného metodického usmernenia č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1. decembra 2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú predmetnú aktualizáciu v Zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, požaduje predloženie príslušného dokladu od uchádzača zapísaného v Zozname hospodárskych subjektov.

5. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

6. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

7. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Verejný obstarávateľ nepožaduje podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:

1.1 podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

2. Uchádzač môže podľa § 39 ZoVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom JED.

Eventuele minimumeisen:

1. Osvedčenie, certifikát alebo iný doklad, ktorým uchádzač preukáže, že minimálne jeden technik uvedený v doklade s názvom Zoznam technikov má oprávnenie vykonávať pozáručnú servisnú starostlivosť na prístrojoch predmetu zákazky vydané výrobcom prístroja. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom Osvedčenie o odbornom vyškolení - Meno Priezvisko technika.

2 Osvedčenie, certifikát alebo iný doklad, ktorým uchádzač preukáže, že minimálne jeden technik uvedený v doklade s názvom Zoznam technikov má oprávnenie na činnosť na elektrických zariadeniach, elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky minimálne v rozsahu: (§ 22 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia) osvedčenia na činnosť na elektrických zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom Osvedčenie elektrotechnika - Meno Priezvisko technika.

3. Osvedčenie, certifikát alebo iný doklad, ktorým uchádzač preukáže, že minimálne jeden technik uvedený v doklade s názvom Zoznam technikov má oprávnenie na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického (Elektrická revízia) v rozsahu § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, pri vybraných systémoch výrobcu značky Siemens (angiografy). Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom Osvedčenie revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického - Meno Priezvisko revízneho technika.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 ZoVO. Podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/06/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., zasadacia miestnosť riaditeľstva, II. poschodie, Ondavská 8, 040 11 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky na adrese verejného obstarávateľa a bude vykonané v súlade s § 54 ods. 3 ZoVO ako neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2. Verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle § 66 ods. 7 ZoVO a ponuky sa predkladajú podľa § 49 ods. 1písm. a) ZoVO a pokynov uvedených v súťažných podkladoch.

3. Uchádzač môže v zmysle § 39 ZoVO nahradiť doklady Jednotným európskym dokumentom, v takom prípade je povinný vyplniť ho v súlade so ZoVO.

4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 ZoVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.Podrobnosti sú opísané v súťažných podkladoch.

5. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZoVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Spôsob autentifikácie je uvedený v bode 19.4. súťažných podkladoch.

Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému Josephine v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky a žiadosti.

6. Verejný obstarávateľ podľa § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní na účel zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy vyžaduje splnenie nasledovnej osobitnej zmluvnej podmienky: Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi existenciu platnej poistnej zmluvy (zmluva o poistení prevádzkovej zodpovednosti s poistným krytím minimálne vo výške 800 000,- EUR za služby pozáručnej servisnej starostlivosti za celé obdobie trvania zmluvy. Poistenie musí zahŕňať najmä poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti v rozsahu poskytovanom podľa tejto zmluvy vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom) bezprostredne po uzavretí zmluvy. Účinnosť zmluvy nastane až po predložení poistnej zmluvy.

7. Súťažné podklady k predmetnému obstarávaniu budú uverejnené v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

8. Uchádzači, s ktorými bude podpísaná zmluva a ich subdodávatelia musia byť pred podpisom predmetnej zmluvy zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, v prípade ak to bude relevantné v súlade s platnou legislatívou.

9. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.

10. Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

11.Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme.

12. Odporúčaná lehota na vysvetľovanie SP je stanovená do 18. decembra 2020 do 14.30 hod.

13. Vzhľadom na charakter, komplexnosť a neoddeliteľnosť predmetu zákazky, nie je možné zákazku rozdeliť na časti.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020