Diensten - 577908-2020

01/12/2020    S234

Litouwen-Panevėžys: Diensten voor ophalen van vuilnis

2020/S 234-577908

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Nationaal identificatienummer: 300127004
Postadres: Beržų g. 3
Plaats: Panevėžys
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-36237
Land: Litouwen
Contactpersoon: Asta Strelčiūnienė
E-mail: asta.strelciuniene@pratc.lt
Telefoon: +370 45432199
Fax: +370 45432199
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pratc.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1035
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=551893
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=551893&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uždaroji akcinė bendrovė
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Su galimybe pratęsti 2 kartus 12 mėnesių laikotarpiui.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, teikiant pasiūlymą turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Perkančioji organizacija reikalauja, kad paslaugų teikimo laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos išduota garantija ar draudimo bendrovės išduotu laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos) suma – 10 (dešimt) proc. nuo pasiūlymo metinės vertės be PVM sumai.

Dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko ar kredito unijos besąlygišką ir neatšaukiamą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantiją ar draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą perkančiajai organizacijai priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 08:45
Plaats:

Beržų g. 3, Panevėžys.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Panevėžio apygardos teismas
Plaats: Panevėžys
Land: Litouwen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020