Diensten - 577912-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Parijs: Informaticadiensten

2020/S 234-577912

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CCCA-BTP
Postadres: 19 rue du Père Corentin
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75014
Land: Frankrijk
E-mail: leslie.auvray@ccca-btp.fr
Telefoon: +33 140642600
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ccca-btp.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://ccca-btp.e-marchespublics.com
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://ccca-btp.e-marchespublics.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://ccca-btp.e-marchespublics.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Organisme privé soumis aux commandes publiques
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Migration des données Office 365 et des outils MIM de leur environnement actuel vers les organismes de formation régionaux

Referentienummer: P202011.02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72500000 Informaticadiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ce marché a pour but d'effectuer une migration des données de l'environnement Office 365 national du CCCA-BTP vers les différents environnements Office 365 propres aux associations régionales du réseau dans son lot 1.

Le lot 2 a pour objet de migrer l'outil MIM développé pour le CCCA-BTP. Cette migration de l'application aura lieu de l'environnement national du CCCA-BTP vers les environnements régionaux qui en feront la demande.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Migration des données Office 365

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72500000 Informaticadiensten
72810000 Automatiseringscontrole
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Migration de l'ensemble des données Office 365 de l'environnement du pouvoir adjudicateur vers des environnements régionaux appartenant aux quinze associations régionales.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/10/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Migration et reprise des outils MIM

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72500000 Informaticadiensten
72810000 Automatiseringscontrole
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Migration et reprise des outils MIM de leur environnement actuel vers les organismes de formation régionaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/10/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 17:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris
Postcode: 75004
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020