Diensten - 577917-2020

01/12/2020    S234

Slowakije-Bratislava: Diensten voor het innen van kosten

2020/S 234-577917

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nationaal identificatienummer: 35919001
Postadres: Dúbravská cesta 14
Plaats: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
NUTS-code: SK SLOVENSKO
Postcode: 841 04
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Klaudia Szabová
E-mail: klaudia.szabova@ndsas.sk
Telefoon: +421 258311120
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ndsas.sk
Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429285
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9839/summary
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory

Referentienummer: 60303/2020/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79941000 Diensten voor het innen van kosten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je:

a) vybudovanie Elektronického mýtneho systému (EMS) pre Objednávateľa realizované formou komplexnej dodávky na kľúč, t. j. vypracovanie Dokumentácie, dodávka, montáž, implementácia, integrácia so službami poskytovanými tretími osobami v zmysle Súťažných podkladov, vyskúšanie, zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky;

b) poskytovanie Služieb technickej podpory EMS Objednávateľovi.

Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.3 Návrh zmluvy súťažných podkladov.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 60 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66172000 Afhandelen van financiële transacties en clearingsdiensten
31710000 Elektronische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK SLOVENSKO
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miesto dodania predmetu zákazky: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je:

a) vybudovanie Elektronického mýtneho systému (EMS) pre Objednávateľa realizované formou komplexnej dodávky na kľúč, t. j. vypracovanie Dokumentácie, dodávka, montáž, implementácia, integrácia so službami poskytovanými tretími osobami v zmysle Súťažných podkladov, vyskúšanie, zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky;

b) poskytovanie Služieb technickej podpory EMS Objednávateľovi.

Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.3 Návrh zmluvy súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 135
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Doba realizácie zákazky je rozdelená do 2 etáp:

Etapa 1 - Realizácia, ktorej plnenie sa bude realizovať od podpisu Zmluvy do 31. decembra 2022

Etapa 2 - Prevádzka, ktorej plnenie sa bude realizovať od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027, prípadne pri uplatnení opcie do 31. decembra 2032.

Bližšie informácie týkajúce sa uplatnenia opcie predĺženia poskytovania Služieb sú špecifikované v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.3 Návrh zmluvy.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

K bodu II.1.6) Informácie o častiach:

Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v bode 25 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

K bodu II.1.5) Celková odhadovaná hodnota:

V predpokladanej hodnote zákazky je zahrnutá aj hodnota všetkých opcií v súlade s § 6 Zákona o verejnom obstarávaní, pri ktorých je možné vopred stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky bez opcií je 38 000 000 EUR bez DPH.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní.

2. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke podľa bodu 24. Využitie subdodávateľov Súťažných podkladov.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v§ 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/03/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/03/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, v zasadačke na I. poschodí.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

Informácie týkajúce sa otvárania ponúk sú bližšie definované v bode 16 Otváranie ponúk súťažných podkladov.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Spôsob vyhodnotenia ponúk: Komisia posúdi zloženie zábezpeky a vyhodnotí ponuky podľa § 66 ods. 7 druhá veta ZVO tak, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v Kapitole A.3 súťažných podkladov, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:

2.1 Uchádzač si môže prevziať súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo

2.2 v editovateľnej podobe na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9839/summary. Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky

Verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9839/summary a

Zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli v systéme Josephine tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 500 000,00 EUR (päťstotisíc). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 12 Lehota viazanosti ponúk a zábezpeka k ponuke časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 20 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov podľa nasledovných pokynov:

5.1 Úspešný uchádzač je povinný predložiť podpísanú Zmluvu v počte vyhotovení určenom verejným obstarávateľom verejnému obstarávateľovi;

5.2 V prípade voľby Obchodnej spoločnosti pre skupinu dodávateľov s ohľadom na bod 8 Súťažných podkladov vytvorenie Obchodnej spoločnosti, originál alebo úradne overenú fotokópiu zmluvy, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky.

5.3 Zabezpečenie zápisu do RPVS v zmysle Zákona o RPVS. Tento zápis sa vzťahuje na všetky osoby podľa § 11 ZVO v nadväznosti na Zákon o RPVS, a to aj vo vzťahu k subdodávateľom, na ktorých sa podľa citovaného zákona táto povinnosť vzťahuje:

5.3.1 osoby podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO, ktoré majú povinnosť sa zapísať do RPVS, a

5.3.2 osoby podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona o RPVS spĺňajúce limity uvedené v § 2 Zákona o RPVS

5.3.2 Predloženie aktualizovaného zoznamu subdodávateľov podľa bodu 24.4 Súťažných podkladov.

6. Verejný obstarávateľ vyžaduje poistnú zmluvu, ktorá zabezpečí poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám činnosťou Dodávateľa pri výkone podnikateľskej činnosti na celkovú minimálnu čiastku poistného krytia najmenej desať miliónov eur (10 000 000,-EUR), pričom spoluúčasť Dodávateľa nesmie prekročiť desať percent (10 %). Podrobnosti sú uvedené v časti B.3 Návrh zmluvy súťažných podkladov.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

8. Doplňujúce informácie k bodu III.1) Podmienky účasti:

Podmienky účasti sú v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti, ktoré sa nachádzajú v profile verejného obstarávateľa na adrese: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, a v editovateľnej podobe na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9839/summary.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020