Diensten - 577918-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Ciudad Real: Diensten voor afvalrecycling

2020/S 234-577918

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Residuos Sólidos Urbanos de Castilla-La Mancha, S. A.
Nationaal identificatienummer: A13171624
Postadres: C/ Ronda del Carmen, s/n
Plaats: Ciudad Real
NUTS-code: ES422 Ciudad Real
Postcode: 13002
Land: Spanje
E-mail: contacto@rsuciudadreal.es
Telefoon: +34 926229724
Fax: +34 926224166
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rsuciudadreal.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=UW63RNSGB5cQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=UW63RNSGB5cQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=UW63RNSGB5cQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Empresa pública
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gestión de la planta de tratamiento de biorresiduos y fracción resto, la planta de envases ligeros y la planta de afino y prestaciones accesorias de mantenimiento y limpieza de las instalaciones del c

Referentienummer: 18/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90514000 Diensten voor afvalrecycling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

El contrato tiene por objeto la gestión de:

— la planta de tratamiento de biorresiduo y fracción resto,

— la planta de tratamiento de envases ligeros,

— la planta de afino de compost y bioestabilizado,

— prestaciones accesorias de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de las referidas plantas y del entorno (centro de trabajo de RSU, S. A. de Almagro).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 010 514.89 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50530000 Reparatie en onderhoud van machines
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES422 Ciudad Real
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almagro (Ciudad Real). Autovía IV Centenario, pk 26.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gestión de las plantas de recuperación de residuos del CTR de Almagro y limpieza y mantenimiento de instalaciones.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 010 514.89 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Dos posibles prórrogas anuales (hasta un total máximo de cinco años de vigencia).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Central de Recursos Contractuales
Plaats: Madrid
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020