Diensten - 577922-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Villeurbanne: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 234-577922

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pulsalys
Postadres: 47 boulevard du 11 Novembre 1918 — CS 90170
Plaats: Villeurbanne Cedex
NUTS-code: FRK2 Rhône-Alpes
Postcode: 69625
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@pulsalys.fr
Telefoon: +33 426235660
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pulsalys.fr
Adres van het kopersprofiel: http://pulsalys.e-marchespublics.com
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://pulsalys.e-marchespublics.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://pulsalys.e-marchespublics.com
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://pulsalys.e-marchespublics.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SATT
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Transfert de technologies

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de développements informatiques

Referentienummer: MP22-2020-PULSALYS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Développements informatiques dans le cadre des projets technologiques de Pulsalys.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 5
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Applications WEB

Perceel nr.: Lot 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK2 Rhône-Alpes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Indiqué dans le CCTP.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Les prestations sont décrites dans le CCTP.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible tacitement deux fois un an. Le marché ne pourra pas dépasser la durée de quatre ans.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

— critère 1: qualité des références similaires fournies pour le lot concerné, 40 %;

— critère 2: qualité des moyens humains mobilisables pour le lot concerné, 40 %;

— critère 3: chiffre d'affaires annuel moyen sur les 3 derniers exercices en euros HT, 20 %.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les critères de sélection des offres figurent dans les documents de la consultation.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Applications mobile

Perceel nr.: Lot 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK2 Rhône-Alpes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Indiqué dans le CCTP.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Les prestations sont décrites dans le CCTP.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible tacitement deux fois un an. Le marché ne pourra pas dépasser la durée de quatre ans.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

— critère 1: qualité des références similaires fournies pour le lot concerné, 40 %;

— critère 2: qualité des moyens humains mobilisables pour le lot concerné, 40 %;

— critère 3: chiffre d'affaires annuel moyen sur les 3 derniers exercices en euros HT, 20 %.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les critères de sélection des offres figurent dans les documents de la consultation.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Codes informatiques scientifiques

Perceel nr.: Lot 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK2 Rhône-Alpes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Indiqué dans le CCTP.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Les prestations sont décrites dans le CCTP.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible tacitement deux fois un an. Le marché ne pourra pas dépasser la durée de quatre ans.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

— critère 1: qualité des références similaires fournies pour le lot concerné, 40 %;

— critère 2: qualité des moyens humains mobilisables pour le lot concerné, 40 %;

— critère 3: chiffre d'affaires annuel moyen sur les 3 derniers exercices en euros HT, 20 %.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les critères de sélection des offres figurent dans les documents de la consultation.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ergonomie, usabilité, conception graphique

Perceel nr.: Lot 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK2 Rhône-Alpes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Indiqué dans l'offre.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Les prestations sont décrites dans le CCTP.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible tacitement deux fois un an. Le marché ne pourra pas dépasser la durée de quatre ans.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

— critère 1: qualité des références similaires fournies pour le lot concerné, 40 %;

— critère 2: qualité des moyens humains mobilisables pour le lot concerné, 40 %;

— critère 3: chiffre d'affaires annuel moyen sur les 3 derniers exercices en euros HT, 20 %.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les critères de sélection des offres figurent dans les documents de la consultation.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Applications Windev/Windev Mobile

Perceel nr.: Lot 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK2 Rhône-Alpes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Indiqué dans le CCTP.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Les prestations sont décrites dans le CCTP.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconductible tacitement deux fois un an. Le marché ne pourra pas dépasser la durée de quatre ans.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

— critère 1: qualité des références similaires fournies pour le lot concerné, 40 %;

— critère 2: qualité des moyens humains mobilisables pour le lot concerné, 40 %;

— critère 3: chiffre d'affaires annuel moyen sur les 3 derniers exercices en euros HT, 20 %.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les critères de sélection des offres figurent dans les documents de la consultation.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Se référer au règlement de consultation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 07/01/2021
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal judiciaire
Postadres: 67 rue Servient
Plaats: Lyon
Postcode: 69433
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020