Diensten - 577928-2020

01/12/2020    S234

Portugal-Beja: Diensten voor slibstorting

2020/S 234-577928

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Águas Públicas do Alentejo (AgdA), S. A.
Nationaal identificatienummer: 509133843
Postadres: Rua Doutor Aresta Branco, 51
Plaats: Beja
NUTS-code: PT18 Alentejo
Postcode: 7800-310
Land: Portugal
E-mail: geral.agda@adp.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.agda.pt
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.acingov.pt
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Setor empresarial do Estado
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remoção de lamas de lagoas das ETAR de Almograve, Campo Redondo, Mina de São Domingos e Rio de Moinhos

Referentienummer: 83-CPI-AS-20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513900 Diensten voor slibstorting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Remoção de lamas de lagoas das ETAR de Almograve, Campo Redondo, Mina de São Domingos e Rio de Moinhos.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT18 Alentejo
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Remoção de lamas de lagoas das ETAR de Almograve, Campo Redondo, Mina de São Domingos e Rio de Moinhos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valia técnica / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Preço global / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não se trata de um concurso urgente.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/01/2021
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Águas Públicas do Alentejo (AgdA), S. A.
Postadres: Rua Doutor Aresta Branco, 51
Plaats: Beja
Postcode: 7800-310
Land: Portugal
E-mail: geral.agda@adp.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020