Diensten - 577935-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Reiniging van gebouwen

2020/S 234-577935

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Max-Planck-Institut für Biophysik
Postadres: Max-von-Laue-Straße 3
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postcode: 60438
Land: Duitsland
Contactpersoon: Einkauf
E-mail: ausschreibung@biophys.mpg.de
Telefoon: +49 69-6303-4513
Fax: +49 69-6303-4523
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.biophys.mpg.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tender24.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-176001306c1-50c9bebf83de5116
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.tender24.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Einrichtung des privaten Rechts
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Forschung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Unterhaltsreinigung

Referentienummer: OV-BIOP_12.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Unterhaltsreinigung am MPI für Biophysik in Frankfurt am Main:

— Los 1: Unterhaltsreinigung,

— Los 2: Fensterreinigung.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Unterhaltsreinigung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung am MPI für Biophysik.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2021
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fensterreinigung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Frankfurt am Main

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fensterreinigung am MPI für Biophysik.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2021
Einde: 30/04/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Eigenerklärung Berufs-/Handelsregister.

Weitere Eigenerklärungen:

— Eigenerklärung zur Verknüpfung mit anderen Unternehmen,

— Eigenerklärung, in welcher Weise er im Rahmen dieses Auftrages mit anderen zusammenarbeitet,

— Eigenerklärung des Bewerbers über die erforderlichen Mittel bei der Erfüllung des Auftrages bei beabsichtigtem Einsatz von Nachunternehmern,

— Eigenerklärung Bietergemeinschaft,

— Eigenerklärung Teilleistungen,

— Eigenerklärung nach dem Arbeitnehmer – Entsendegesetz (AEntG),

— Eigenerklärung zur Verpflichtung der Einhaltung der Tariftreue und Mindestentlohnung.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Eigenerklärung Geschäftszahlen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Bescheinigung/Eigenerklärung Leistung nach EN29000/DIN EN ISO 9000,

— Eigenerklärung DIN ISO 14001(Umweltmanagement) oder EG-Öko-Audit /EMAS nach 1836/93,

— Unternehmensdarstellung,

— Referenzen (über vergleichbare Leistungen,mind. 3 aus den letzten 3 Geschäftsjahren),

— Gefahrstoffregister der geplanten einzusetzenden Reinigungsmittel nach Gefahrstoffverordnung inkl. aktueller Ersatzstoffprüfung.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Vergabeunterlagen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 234-573733
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/02/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/02/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Entfällt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern
Plaats: München
Postcode: 80534
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefoon: +49 89-21762411
Fax: +49 89-21762487
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern
Plaats: München
Postcode: 80534
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020