Diensten - 577974-2020

01/12/2020    S234

Slovenië-Ljubljana: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2020/S 234-577974

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Ledina
Nationaal identificatienummer: 1942905000
Postadres: Čufarjeva ulica 14
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Urška Brglez
E-mail: urska.brglez@ljubljana.si
Telefoon: +386 13064448
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vrtec-ledina.si/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/378070/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_-_ciscenje_V_Ledina.zip
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22704
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Ledina za obdobje 3 let

Referentienummer: 430-2150/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Ledina za obdobje 3 let.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vrtec Ledina, Čufarjeva ulica 14, Ljubljana

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Ledina za obdobje 3 let.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Delovne razmere pri ponudniku / Weging: 0,10
Prijs - Weging: 0,90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Naročnik, Vrtec Ledina, je s pooblastilom na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3 za izvedbo postopka oddaje javnega naročila pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Sloveens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.12.2020 10:00:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vrtec Ledina
Postadres: Čufarjeva ulica 14
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020