Diensten - 577989-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Vitoria-Gasteiz: Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs

2020/S 234-577989

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gobierno Vasco, KontsumoBIDE-Instituto Vasco de Consumo
Nationaal identificatienummer: S4833001C
Postadres: Nazareth Holgado Freixo
Plaats: Vitoria-Gasteiz
NUTS-code: ES211 Araba / Álava
Land: Spanje
Contactpersoon: Fernando Valdés
E-mail: fern-valdes@kontsumobide.eus
Telefoon: +34 945062149
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.euskadi.eus
Adres van het kopersprofiel: https://www.contratacion.euskadi.eus/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.contratacion.euskadi.eus/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gestión desarrollo y prestación del servicio de educación, formación e información en materia de consumo en los centros de formación permanente de KontsumoBIDE-Instituto Vasco de Consumo

Referentienummer: 1/2020-KB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gestión desarrollo y prestación del servicio de educación, formación e información en materia de consumo en los centros de formación permanente de KontsumoBIDE-Instituto Vasco de Consumo.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 228 995.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES21 País Vasco
Voornaamste plaats van uitvoering:

ES21 - País Vasco.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gestión desarrollo y prestación del servicio de educación, formación e información en materia de consumo en los centros de formación permanente de KontsumoBIDE-Instituto Vasco de Consumo.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 36
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 228 995.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Baskisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Sala 1 de Lakua 2, sede del Gobierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1, 01010 Vitoria Gasteiz.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Pública.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Land: Spanje
E-mail: oarc@euskadi.eus
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Contacto Técnico
Postadres: C/ Donostia-San Sebastián, 1
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Land: Spanje
Internetadres: https://www.contratacion.euskadi.eus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020