Diensten - 577994-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Spijkenisse: Reiniging van gebouwen

2020/S 234-577994

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeente Nissewaard
Nationaal identificatienummer: 15694507
Postadres: Raadhuislaan 106
Plaats: Spijkenisse
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3201 EL
Land: Nederland
Contactpersoon: Ilse Donkervoort
E-mail: i.donkervoort@atir.nl
Telefoon: +31 363030500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nissewaard.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.nissewaard.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5cb40d752c08402fac2fcc93f2784aa4
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5cb40d752c08402fac2fcc93f2784aa4
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen

Referentienummer: GNW-EA-ID.RT-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanleiding: de aanleiding van deze aanbesteding is het aflopen van de huidige contracten voor schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen.

Doel: gemeente Nissewaard wenst het schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen opnieuw in de markt te zetten om te komen tot een nieuw en marktconform contract.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
33771000 Papieren producten voor sanitair gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spijkenisse en omgeving.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onder de scope van deze aanbesteding vallen circa 60 locaties, waaronder: kantoorlocaties, schoollocaties, garagelocaties, sportlocaties, openbare locaties en gesloten locaties. De dienstverlener is verantwoordelijk voor het schoonmaakonderhoud, glasbewassing en de levering van sanitaire voorzieningen en sanitaire verbruiksartikelen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve aspecten (open vragen + interview) / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2021
Einde: 30/06/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Afhankelijk van de resultaten van de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI) kan gemeente Nissewaard het contract telkens met één (1) bonusjaar verlengen met een maximum van zes (6) bonus verlengingsjaren. De dienstverlener heeft derhalve zelf mede invloed op de duur van het contract.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het contract wordt aangegaan voor de duur van vier (4) jaar. De startdatum is 1.7.2021.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/02/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/07/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/02/2021
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Postbus 50950
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BL
Land: Nederland
E-mail: voorlichting@rotarr.drp.minjus.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Bezoekinformatie/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020