Diensten - 578000-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Gouda: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2020/S 234-578000

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Gouda
Nationaal identificatienummer: 17448266
Postadres: Burgemeester Jamesplein 1
Plaats: Gouda
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2803 PG
Land: Nederland
Contactpersoon: Simon 't Hooft
E-mail: inkoop@gouda.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gouda.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/14130e4e2e16ce71d1a3e6b0b7d47694
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Gemeente Gouda
Postadres: Burgemeester Jamesplein 1
Plaats: Gouda
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2803 PG
Land: Nederland
Contactpersoon: Team ICA & V
E-mail: inkoop@gouda.nl
Telefoon: +31 140182
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gouda.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/14130e4e2e16ce71d1a3e6b0b7d47694
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: inschrijvingen dienen via TenderNed te worden ingediend
Postadres: Burgemeester Jamesplein 1
Plaats: Gouda
Land: Nederland
E-mail: inkoop@gouda.nl
NUTS-code: NL NEDERLAND
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ARBO dienstverlening

Referentienummer: ICA/SH20-1126
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Door middel van deze uitvraag wenst de gemeente Gouda een arbodienst en de bijbehorende

Administratieve ondersteuning te contracteren voor het leveren van preventieve en verzuim begeleidende werkzaamheden ten behoeve van het personeel. Daarnaast dient de dienstverlening te omvatten; advisering aan de organisatie op het gebied van preventie en verzuimbeheersing.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gouda

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitsaspecten / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De ingangsdatum is 1 april 2021 en eindigt van rechtswege op 31 maart 2023 zonder stilzwijgende verlenging. De Raamovereenkomst bevat 2 maal de optie tot een verlenging van één jaar. Uiterlijk 6 maanden voordat de Raamovereenkomst expireert, beoordeelt de Aanbestedende dienst of de Raamovereenkomst wordt verlengd. De overeenkomst duurt maximaal, inclusief optiejaren, tot en met 31 maart 2025

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Looptijd

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uitsluitingsgrond

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Technische bekwaamheid

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/01/2021
Plaatselijke tijd: 11:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clausplein 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: emailadres@isonbekend.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020