Diensten - 578002-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Utrecht: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 234-578002

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Utrecht
Nationaal identificatienummer: 71663234
Postadres: Stadsplateau 1
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3521 AZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Ewoud Leijs
E-mail: ewoud.leijs@utrecht.nl
Telefoon: +31 302860000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.utrecht.nl/inkoop
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7d3ecb6c9ec4ee220c67af5b08e5e556
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Gemeente Utrecht
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7d3ecb6c9ec4ee220c67af5b08e5e556
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming dienen te worden gedaan via www.tenderned.nl
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl
NUTS-code: NL NEDERLAND
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Enterprise Service Management

Referentienummer: 2020-FH-004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Betreft de voorselectie van een concurrentie gerichte dialoog voor selectie van een leverancier ten behoeve van de levering van een Enterprise Service Management tool. Zie voor verdere informatie de aanmeldingsleidraad.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanmeldingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie aanmeldingsleidraad / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Weging volgt na selectie / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uitsluitingsgronden - Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 01/04/2021
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Financiën, Inkoop en Juridische Zaken
Postadres: Postbus 10080
Plaats: Utrecht
Postcode: 3505 AB
Land: Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl
Internetadres: http://www.utrecht.nl/Inkoop
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020