Diensten - 578006-2020

Submission deadline has been amended by:  599274-2020
01/12/2020    S234

Nederland-Heerhugowaard: Telefoonbeantwoordingsdiensten

2020/S 234-578006

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Nationaal identificatienummer: 58668320
Postadres: Stationsplein 136
Plaats: Heerhugowaard
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1703 WC
Land: Nederland
Contactpersoon: Martine Janssen
E-mail: info@hhnk.nl
Telefoon: +31 725828282
Fax: +31 725827010
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hhnk.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.hhnk.nl/portaal/zakendoen-met-hhnk_3616/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8ecb3a91e5b86ee2187e70b59f5417c8
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8ecb3a91e5b86ee2187e70b59f5417c8
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Callcenterdienstverlening

Referentienummer: 20.0924900
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79510000 Telefoonbeantwoordingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Betreft de aanbesteding voor callcenter dienstverlening t.b.v. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst callcenter dienstverlening

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisatie / Weging: 28
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriteria Personeel / Weging: 28
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriteria Communicatie en rapportage / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriteria Social Return / Weging: 4
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/06/2021
Einde: 08/06/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Twee maal voor de duur van één jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging mogelijk

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

— Aanbiedingsbrief

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Conformiteitenlijst gunningseisen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/03/2021
Plaatselijke tijd: 10:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Postbus 1621
Plaats: Haarlem
Postcode: 2003 BR
Land: Nederland
E-mail: kortgeding.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883611172
Fax: +31 883610152
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/haarlem
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Postbus 1621
Plaats: Haarlem
Postcode: 2003 BR
Land: Nederland
E-mail: kortgeding.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883611172
Fax: +31 883610152
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/haarlem
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020