Diensten - 578030-2020

01/12/2020    S234

Italië-Mantua: Verzekeringsdiensten

2020/S 234-578030

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comune di Mantova — settore Servizi finanziari tributi, demanio
Postadres: via Roma 39
Plaats: Mantova
NUTS-code: ITC4B Mantova
Postcode: 46100
Land: Italië
E-mail: contratti@pec.comune.mantova.it
Telefoon: +39 0376338228
Fax: +39 03762738077
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.comune.mantova.gov.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Mantova periodo di anni 5 dalle ore 24:00 del 31.12.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2025.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Mantova periodo di anni 5 dalle ore 24:00 del 31.12.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2025

— lotto 1 polizza assicurativa All risks beni comunali.

Importo annuo presunto 150 000,00 EUR, per complessivi 750 000,00 EUR per il quinquennio,

— lotto 2 polizza assicurativa All risks opere d’arte.

Importo annuo presunto 31 000,00 EUR, per complessivi 155 000,00 EUR per il quinquennio,

— lotto 3 polizza assicurativa infortuni cumulativa.

Importo annuo presunto 6 300,00 EUR, per complessivi 31 500,00 EUR per il quinquennio,

— lotto 4 polizza assicurativa kasko veicoli in uso e missione.

Importo annuo presunto 2 000,00 EUR, per complessivi 10 000,00 EUR per il quinquennio,

— lotto 5 polizza assicurativa RCA.

Importo annuo presunto 20 000,00 EUR, per complessivi 100 000,00 EUR per il quinquennio.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 046 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Polizza assicurativa All risks beni comunali

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4B Mantova
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mantova

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto 1 — polizza assicurativa all risks beni comunali — CIG: 8374874CA5.

Importo annuo presunto 150 000,00 EUR per complessivi 750 000,00 EUR per il quinquennio.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: oferta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga di 6 mesi

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Polizza assicurativa All risks opere d’arte

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4B Mantova
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mantova

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto 2 – polizza assicurativa All risks opere d’arte —CIG: 8374883415.

Importo annuo presunto 31 000,00 EUR per complessivi 155 000,00 EUR per il quinquennio.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga mesi 6

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Polizza assicurativa infortuni cumulativa

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4B Mantova
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mantova

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto 3 — polizza assicurativa infortuni cumulativa — CIG: 8374888834

Importo annuo presunto 6 300,00 EUR per complessivi 31 500,00 EUR per il quinquennio.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga di mesi 6

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Polizza assicurativa Kasko veicoli in uso e missione

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4B Mantova
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mantova

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto 4 — polizza assicurativa Kasko veicoli in uso e missione — CIG: 8374896ECC

Importo annuo presunto 2 000,00 EUR per complessivi 10 000,00 EUR per il quinquennio.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga di mesi 6

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Polizza assicurativa RCA

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4B Mantova
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mantova

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto 5 – Polizza Assicurativa RCA — CIG: 837489914A.

Importo annuo presunto 20 000,00 EUR, per complessivi 100 000,00 EUR per il quinquennio.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Proroga tecnica di mesi 6

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 153-375134
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Polizza assicurativa All risks beni comunali

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Generali Italia SpA
Plaats: Mogliano Veneto
NUTS-code: ITH34 Treviso
Postcode: 31021
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 646 895.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Polizza assicurativa All risks opere d'arte

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Liberty Mutual Insurance SE
Plaats: Milano
NUTS-code: ITC4C Milano
Postcode: 20124
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 155 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 144 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Polizza assicurativa infortuni cumulativa

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UnipolSai Assicurazioni SpA
Plaats: Bologna
NUTS-code: ITH55 Bologna
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 905.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Polizza assicurativa Kasko veicoli in uso e missione

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Filippetti assicurazioni & C.
Plaats: La Spezia
NUTS-code: ITC34 La Spezia
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Polizza assicurativa RCA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UnipolSai Assicurazioni SpA
Plaats: Bologna
NUTS-code: ITH55 Bologna
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 99 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Lombardia — Sezione Brescia
Plaats: Brescia
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020