Diensten - 578056-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Tuinbouwdiensten

2020/S 234-578056

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy
Postadres: Al. Krakowska 257
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-133
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Borycka-Grabia
E-mail: wlochy.przetargi@um.warszawa.pl
Telefoon: +48 224434480
Fax: +48 224434333
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ud-wlochy.waw.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sprzątanie i utrzymanie terenów zieleni położonej wzdłuż ulic gminnych oraz prace związane z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Referentienummer: PN 23/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77300000 Tuinbouwdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— utrzymanie czystości na terenach zieleni wzdłuż dróg gminnych,

— koszenie trawników,

— wiosenne grabienie,

— jesienne grabienie,

— pielenie krzewów,

— pielęgnację krzewów,

— pielenie i pielęgnację bylin,

— odmładzanie krzewów,

— nasadzenie krzewów

— renowację trawników,

— podlewanie interwencyjne,

— wywóz zanieczyszczeń gabarytowych z terenów zieleni,

— wywóz zanieczyszczeń organicznych z terenów zieleni,

— opróżnianie koszy ulicznych,

— prace konserwacyjne, porządkowe różne i interwencyjne

Zamawiający planuje wykonać nie mniej niż 50 % ilości prac przewidzianych w kosztorysie ofertowym.

Dokumenty zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) dostępna będzie również na stronie internetowej zamawiającego: www.ud-wlochy.waw.pl

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Od 1.9.2020 wejście na platformę oraz aukcje elektroniczne następuje poprzez link: https://zamówienia.um.warszawa.pl

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 433 704.60 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314100 Aanleggen van gazons
90600000 Verwijderen, schoonmaken en ontsmetten binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving
90513200 Verwijderen van vast stadsafval
77312000 Diensten voor het wieden van onkruid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dzielnica Włochy m.st. Warszawy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamawiający planuje wykonać nie mniej niż 50 % ilości prac przewidzianych w kosztorysie ofertowym.

Zamawiający zastrzega możliwość zmian (zwiększenia lub zmniejszenia) w ilościach jednostek obmiarowych / krotności zabiegów, podanej w kosztorysie ofertowym w przypadku, gdy w trakcie realizowania umowy wystąpi konieczność wykonania większej ilości określonego zakresu prac (kosztem zmniejszenia innego zakresu prac). Dokonywane w ten sposób zmiany nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wykonawcy określonego na ten cel w § 4 ust. 1.umowy.

1) Zgodnie z § 8 ust. 1 wzoru umowy – Wykonawca zobowiązany jest, aby On lub podwykonawca w całym okresie realizacji umowy zatrudniał, na podstawie umowy o pracę – w sposób określony w 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.) osobę/osoby wykonujących czynności polegające na prowadzeniu prac związanych ze sprzątaniem i utrzymaniem terenów zieleni położonych wzdłuż ulic gminnych oraz prac związanych z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zgodnie z § 1 ust. 1 umowy.

7. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia będą prace polegające na powtórzeniu podobnych usług ujętych w zamówieniu podstawowym o wartości netto 217 438,62 PLN. Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalanych w trakcie negocjacji zamawiającego z wykonawcą.

Zamawiający przewiduje w postępowaniu zastosowanie art. 24aa Prawa zamówień publicznych. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa zawarta jest w SIWZ cz. VII pkt 2.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium – termin realizacji prac związanych z opróżnianiem koszy ulicznych / Weging: 40,00
Prijs - Weging: 60,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Szacunkowa wartość zamówienia netto obejmuje kwotę zamówienia podstawowego i przewidywanych zamówień podobnych (art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach:

1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Wstępne ogłoszenia informacyjne: zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (przekazanie 13.3.2020, publikacja w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 17.3.2020) oraz zamieścił na stronie internetowej: www.ud-wlochy.waw.pl w miejscu wyodrębnionym dla zamówień, zwanym „profilem nabywcy”, (13.3.2020).

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 150-368137
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sprzątanie i utrzymanie terenów zieleni położonej wzdłuż ulic gminnych oraz prace związane z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Partner Dariusz Apelski
Postadres: ul. Płytowa 1
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 03-046
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 652 315.87 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 433 704.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020