Diensten - 578057-2020

01/12/2020    S234

Denemarken-Frederikshavn: Verzekeringsdiensten

2020/S 234-578057

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frederikshavn Kommune
Nationaal identificatienummer: 29189498
Postadres: Rådhus Allé 100
Plaats: Frederikshavn
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 9900
Land: Denemarken
Contactpersoon: Andreas Flou Jensen
E-mail: ARNJ@frederikshavn.dk
Telefoon: +45 98458634
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/131956473.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.willis.dk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Indkøb af forsikringer - Frederikshavn Kommune

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Frederikshavn Kommune ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet:

- Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring

- Erhvervs- og produktansvarsforsikring

- Ansvar for plejeanbragte børn

- Passageransvarsforsikring

- Motorkøretøjsforsikring

- Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning

- Kollektiv ulykkesforsikring kommunal bestyrelse

- Kollektiv ulykkesforsikring social- og sundhedsmedarbejdere - patientledsagelse

- Rejseforsikring

- Kommunal ledelsesansvarsforsikring

- Cyberforsikring.

Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 696 245.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515000 Verzekeringen tegen schade of verlies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frederikshavn Kommune ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring - supplerende dækninger / Weging: 35 %
Prijs - Weging: 65 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Jf. udbudsmateriale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frederikshavn Kommune ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor erhvervs- og produktansvarsforsikring.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Erhvervs- og produktansvarsforsikring - supplerende dækninger / Weging: 35 %
Prijs - Weging: 65 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frederikshavn Kommune ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor ansvarsforsikring for plejeanbragte børn.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn - supplerende dækninger / Weging: 35 %
Prijs - Weging: 65 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Passageransvarsforsikring

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frederikshavn Kommune ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor passageransvarsforsikring.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Passageransvarsforsikring - supplerende dækninger / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Motorkøretøjsforsikring

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66514110 Verzekeringen voor motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frederikshavn Kommune ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor motorkøretøjsforsikring.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Motorkøretøjsforsikring - supplerende dækninger / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512100 Ongevallenverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frederikshavn Kommune ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning - supplerende dækninger / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kollektiv ulykkesforsikring kommunal bestyrelse

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512100 Ongevallenverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frederikshavn Kommune ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor kollektiv ulykkesforsikring kommunal bestyrelse.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kollektiv ulykkesforsikring kommunal bestyrelse - supplerende dækninger / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kollektiv ulykkesforsikring social- og sundhedsmedarbejdere - patientledsagelse

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512100 Ongevallenverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frederikshavn Kommune ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor kollektiv ulykkesforsikring social- og sundhedsmedarbejdere - patientledsagelse.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kollektiv ulykkesforsikring social/sundhedsmedarb. - supplerende dækninger / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rejseforsikring

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515000 Verzekeringen tegen schade of verlies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frederikshavn Kommune ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor rejseforsikring.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rejseforsikring - supplerende dækninger / Weging: 35 %
Prijs - Weging: 65 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Jf. udbudsmateriale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kommunal ledelsesansvarsforsikring

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frederikshavn Kommune ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor kommunal ledelsesansvarsforsikring.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kommunal ledelsesansvarsforsikring - supplerende dækninger / Weging: 35 %
Prijs - Weging: 65 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cyberforsikring

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515410 Verzekeringen tegen financieel verlies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frederikshavn Kommune ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor cyberforsikring.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Cyberforsikring - supplerende dækninger / Weging: 35 %
Prijs - Weging: 65 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Jf. udbudsmateriale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 129-316814
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Topdanmark Forsikring A/S
Postadres: Borupvang 4
Plaats: Ballerup
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 2750
Land: Denemarken
E-mail: topdanmark@topdanmark.dk
Telefoon: +45 44683311
Fax: +45 44681906
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 131 390.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Topdanmark Forsikring A/S
Postadres: Borupvang 4
Plaats: Ballerup
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 2750
Land: Denemarken
E-mail: topdanmark@topdanmark.dk
Telefoon: +45 44683311
Fax: +45 44681906
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 814 490.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gjensidige Forsikring
Postadres: A.C. Meyers Vænge 9
Plaats: København SV
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 2450
Land: Denemarken
E-mail: info@gjensidige.dk
Telefoon: +45 70109009
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 220 490.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Passageransvarsforsikring

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gjensidige Forsikring
Postadres: A.C. Meyers Vænge 9
Plaats: København SV
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 2450
Land: Denemarken
E-mail: info@gjensidige.dk
Telefoon: +45 70109009
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Motorkøretøjsforsikring

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Protector Forsikring ASA
Postadres: Pb 1351 Vika
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0113
Land: Noorwegen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 201 795.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gjensidige Forsikring
Postadres: A.C. Meyers Vænge 9
Plaats: København SV
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 2450
Land: Denemarken
E-mail: info@gjensidige.dk
Telefoon: +45 70109009
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 001 465.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Kollektiv ulykkesforsikring kommunal bestyrelse

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gjensidige Forsikring
Postadres: A.C. Meyers Vænge 9
Plaats: København SV
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 2450
Land: Denemarken
E-mail: info@gjensidige.dk
Telefoon: +45 70109009
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 79 050.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Kollektiv ulykkesforsikring social- og sundhedsmedarbejdere - patientledsagelse

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gjensidige Forsikring
Postadres: A.C. Meyers Vænge 9
Plaats: København SV
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 2450
Land: Denemarken
E-mail: info@gjensidige.dk
Telefoon: +45 70109009
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 625.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Rejseforsikring

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Europæiske Rejseforsikring A/S
Postadres: Frederiksberg Alle 3
Plaats: København V
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 1621
Land: Denemarken
E-mail: info@europaeiske.dk
Telefoon: +45 33252525
Fax: +45 33278454
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 440.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Kommunal ledelsesansvarsforsikring

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AIG Europe, dansk filial af AIG Europe S.A., Luxembourg
Postadres: Bryggernes Plads 2
Plaats: København V
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 1799
Land: Denemarken
Telefoon: +45 91375300
Fax: +45 33330588
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 122 500.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Cyberforsikring

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Nævnenes Hus
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadres: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadres: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020