Diensten - 578060-2020

01/12/2020    S234

Denemarken-Kopenhagen: Advies inzake ontwikkeling

2020/S 234-578060

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Nationaal identificatienummer: 64942212
Postadres: Borups Allé 177
Plaats: København NV
NUTS-code: DK011 Byen København
Postcode: 2400
Land: Denemarken
Contactpersoon: Ulrik Forsbøl
E-mail: ag2m@kk.dk
Telefoon: +45 33663366
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/132850735.aspx
Adres van het kopersprofiel: www.kk.dk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud på klimaomstilling og videreudvikling af madkvaliteten i Københavns Kommunes institutioner

Referentienummer: 2020-0131582
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73220000 Advies inzake ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Københavns Kommune ønsker at indgå rammeaftale med én leverandør, som i tæt samarbejde med Københavns Kommune skal arbejde for at videreudvikle og implementere rådgivnings- og opkvalificeringsindsatser inden for kvalitetsløft og klimaomstilling i Københavns Kommune.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 37 500 000.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75121000 Administratieve diensten voor onderwijs
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
79311300 Analyseren van opiniepeiling
79418000 Advies inzake aanschaffingsbeleid
79420000 Diensten op het gebied van management
79421000 Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
80500000 Opleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011 Byen København
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Det overordnede formål med indsatsen er, at yde rådgivning og opkvalificering til Københavns Kommunes køkkenmedarbejdere, samt andre relevante faggrupper således, at de er kvalificerede og motiverede til at arbejde med bæredygtige måltider, der forener sundhed, ernæringsbehov, velsmag og ansvar for klimaet.

Rådgivnings- og opkvalificeringsindsatsen udgør det primære greb til at omsætte målene i den mad- og måltidsstrategi, som blev vedtaget i 2019 af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, til handling i kommunens køkkener og institutioner.

Opgaverne og aktiviteterne spænder bredt, og det er hensigten, at leverandøren skal bistå Københavns Kommune med meget forskelligartede typer af opgaver i relation til mad- og måltidsområdet, herunder udviklingsopgaver og implementeringsopgaver.

Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation, hvilket indebærer, at der ikke konkurreres på økonomien, men derimod på kvaliteten af de ydelser, som tilbydes inden for det fastsatte budgetmaksimum for det samlede budget og for delbudgetterne. Der konkurreres således udelukkende på de kvalitative delkriterier, se udbudsbetingelserne.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet / Weging: 100 %
Prijs - Weging: 0 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 121-295865
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Udbud på klimaomstilling og videreudvikling af madkvaliteten i Københavns Kommunes institutioner

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Løgismose Meyers A/S
Nationaal identificatienummer: 21924679
Postadres: Ny Vestergade 2
Plaats: Broby
NUTS-code: DK011 Byen København
Postcode: 5672
Land: Denemarken
Telefoon: +45 63636310
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 500 000.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 500 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i udbudsloven § § 135, 136 og 137 stk. 1, nr. 1,2 og 7. (se herom i udbudsbetingelserne). Tilbudsgiver er endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Nævnenes Hus
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadres: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadres: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020