Diensten - 578064-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Rijsel: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2020/S 234-578064

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CHU de Lille
Postadres: CS 70001
Plaats: Lille Cedex
NUTS-code: FRE11 Nord
Postcode: 59037
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction des achats, 1 rue Philippe-Marache
E-mail: linda.colombo@chru-lille.fr
Telefoon: +33 320444403
Fax: +33 320446514
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.chu-lille.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gouv.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public de santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mise à disposition d'ambulances de secours et soins d'urgence

Referentienummer: AO-2020-111
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mise à disposition d'ambulances de secours et soins d'urgence pour les centres hospitaliers de Roubaix et Tourcoing. L'accord-cadre est conclu sans minimum et sans maximum.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11 Nord
Voornaamste plaats van uitvoering:

Le CH Roubaix et le CH Tourcoing.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mise à disposition d'ambulances de secours et soins d'urgence.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des marchés sans publicité ni mise en concurrence pourront être passés en application des dispositions prévues par les articles L. 2122-1 et R. 2122-7, l'accord-cadre pourra être modifié conformément aux articles L. 2194-1 et R. 2194-2 à R. 2194-4 du code de la commande publique.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 202-489753
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Mise à disposition d'ambulances de secours et de soins d'urgence

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, CS 62039
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
Telefoon: +33 359542342
Fax: +33 359542445
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lille
Postadres: 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, CS 62039
Plaats: Lille Cedex
Postcode: 59014
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 359542342
Fax: +33 359542445
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020