Diensten - 578065-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Cassis: Telefoon- en datatransmissiediensten

2020/S 234-578065

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Cassis
Postadres: Place Baragnon
Plaats: Cassis
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13260
Land: Frankrijk
E-mail: l.desena@cassis.fr
Telefoon: +33 442183666
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cassis.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://cassis.sudest-marchespublics.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre de services de télécommunications

Referentienummer: AO 2020-14
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Services de télécommunications de la ville de Cassis regroupant les services de téléphonie fixe, d'accès internet, d'interconnexion de sites et de téléphonie mobile.

Accord-cadre décomposé en deux lots.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 207 980.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service d'accès de téléphonie fixe, d'accès internet et d'interconnexion des sites

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
64200000 Telecommunicatiediensten
72400000 Internetdiensten
64221000 Interconnectiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Fourniture d'accès aux réseaux opérateurs,

— Service d'accès à Internet,

— Service d'accès d'interconnexion de site,

— Services complémentaires,

— Acheminement du trafic téléphonique entrant,

— Acheminement du trafic téléphonique sortant.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Mise en œuvre et suivi / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Solution technique / Weging: 25
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service de téléphonie mobile

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64212000 Mobieletelefoondiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Abonnements,

— Acheminement des appels entrants et sortants,

— Fourniture de terminaux et d'accessoires.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Mise en œuvre et suivi / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Solution technique / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 113-274441
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-14
Perceel nr.: 1
Benaming:

Service d'accès de téléphonie fixe, d'accès internet et d'interconnexion des sites

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Orange
Postadres: Pôle AMP, site l'Ensoleillée, rue Maurice-Aicardi-Lejard, CS 80500
Plaats: Aix-en-Provence
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13098
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 167 440.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-14
Perceel nr.: 2
Benaming:

Service de téléphonie mobile

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Orange
Postadres: Pôle AMP, site l'Ensoleillée, rue Maurice-Aicardi-Lejard, CS 80500
Plaats: Aix-en-Provence
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13098
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 539.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TA de Marseille
Postadres: 22,24 rue Breteuil
Plaats: Marseille
Postcode: 13006
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Telefoon: +33 491134813
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020