Diensten - 578071-2020

01/12/2020    S234

Finland-Tampere: Postvervoer over de weg

2020/S 234-578071

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Nationaal identificatienummer: 0952029-9
Postadres: Hatanpään valtatie 30
Plaats: Tampere
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Postcode: FI-33541
Land: Finland
E-mail: purchase1.fdflogcom@mil.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.puolustusvoimat.fi
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Jyväskylän varuskunnan postin jakelupalvelu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60160000 Postvervoer over de weg
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Jyväskylän varuskunnan postin jakelupalvelu vuodeksi 2021 sekä optiot vuosille 2022 ja 2023.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 173 520.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI193 Keski-Suomi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tikkakoski, Jyväskylä

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jyväskylän varuskunnan postin jakelupalvelu vuodeksi 2021 sekä optiot vuosille 2022 ja 2023. Palveluntarjoajan tehtävänä on jakaa ja noutaa joka arkipäivä klo 8.00—16.00 aikataulun mukaisesti Jyväskylän varuskunnan sisäinen posti sekä noutaa ja toimittaa ulkoinen posti (postitoimistona toimii Tikkakosken K-Marketin asiamiesposti). Postin jakelu-/keräyspisteitä on varuskunnassa noin 30 kpl ja päivittäisen reitin pituus on noin 100 km. Työn hoitaa kerrallaan yksi (1) henkilö käyttäen pakettiautoa.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Hinta / Weging: 100
Prijs - Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Jyväskylän varuskunnan postin jakelupalvelu optiot vuosille 2022 ja 2023.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 134-329740
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Jyväskylän varuskunnan postin jakelupalvelu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kuljetus Henri Tanaka (MMT Beauty Oy:n aputoiminimi)
Nationaal identificatienummer: 2939730-4
Plaats: Jyväskylä
NUTS-code: FI193 Keski-Suomi
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 173 520.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 173 520.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapäätöksessä.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020